CE-märkning och lansering av SCIZYS blir försenad

Bolagets målsättning som tidigare kommunicerats, om att lansera produkten SCIZYS under första halvåret 2023, kommer dessvärre inte vara möjligt. Bedömningen är dock fortsatt att lansering är möjlig under 2023. Det externa oberoende testföretaget för regelverksefterlevnad som genomför bland annat EMC-testning av SCIZYS, har inkommit med en del av sin återkoppling. Mycket är bra, men innebär […]

Byte av mentor till Mangold Fondkommission

Lumito AB har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB att agera som bolagets mentor i handeln på NGM Nordic SME. Mangold Fondkommission tillträder som mentor för bolaget den 15 oktober 2021. Lumito har samtidigt avslutat avtalet med G&W Fondkommission AB, vilket upphörde den 14 oktober 2021. För ytterligare information, kontakta: Lumitos VD, Mattias Lundin, e-post: ml@lumito.se, tel: […]

Gällande annonserad process om listbyte

Processen avseende listbyte till Nasdaq First North Growth Market har avbrutits och Lumito har därvid formellt dragit tillbaka ansökan om avnotering från NGM Nordic SME. Detta sker bland annat mot bakgrund av de frågor avseende bolagets informationsgivning som uppkommit.”Det arbete vi har lagt ner på det planerade listbytet har inte varit förgäves men i ljuset […]

Lumito i process om notering på Nasdaq First North Growth Market

Lundabaserade medicinteknikbolaget Lumito AB har inlett en process för notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market.  Meddelande om sista dag för handel på NGM Nordic SME och första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market kommer att meddelas när respektive marknadsplats godkänt Bolagets ansökningar. Ägare av aktier och teckningsoptioner i Lumito […]

Lumito AB utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Lumito AB (”Bolaget”) har uppdragit åt G&W Fondkommission att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 45 MSEK av units, […]

Lumito godkänt för notering på NGM Nordic MTF

Som Lumito AB (publ) tidigare informerat om beslutade Bolaget i augusti att inleda en granskningsprocess med målet att kunna notera bolaget på NGM Nordic MTF under hösten 2018. Nordic Growth Market NGM AB har nu godkänt Lumito AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 19 oktober 2018. Lumito […]

Lumitos noteringsprocess

Lumito ABs styrelse har beslutat att inleda en process om granskning av bolaget med avsikt att, vid godkännande, noteras på Nordic MTF vid NGM AB under andra halvåret 2018. Lumito AB informerade den 15 juni om att den planerade marknadsnoteringen sköts upp och att noteringsprocessen planerades att genomföras under andra halvåret 2018.Bolaget har under sommaren […]

Registrering av aktier och information kring listingsprocessen i Lumito AB

I samband med att Lumito AB nu erhållit inbetalningar motsvarande drygt 90% av tecknade aktier i den fulltecknade emissionen kommer nu registrering och utleverans av aktier till aktieägarna att påbörjas. Kompletteringsregistrering kommer att ske när återstående inbetalningar inkommit. Den ryktesspridning och de spekulationer som förekommit på sociala medier och den publicitet som följde i anknytning […]

Den publika emissionen i Lumito fulltecknad

I den nyligen avslutade publika emissionen i Lumito AB tecknades units (aktie plus teckningsoption) till ett värde motsvarande cirka 20,4 MSEK före emissionskostnader vilket innebär att 102% averbjudandet tecknades. – Vi är mycket nöjda med utfallet säger Lumitos VD Stefan Nilsson. Med tanke på marknadsläget är det fantastiskt att vi fått fulltecknat och kan välkomna […]