Lumito AB utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Lumito AB (”Bolaget”) har uppdragit åt G&W Fondkommission att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 45 MSEK av units, vardera unit bestående av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3, riktad till professionella och privata investerare (”Nyemissionen”). Bolaget avser även, för det fall Nyemissionen genomförs, besluta om att ytterligare teckningsoptioner av serie TO3 emitteras och delas ut vederlagsfritt till befintliga aktieägare.

Teckningskursen för units i Nyemissionen kommer att fastställas genom ett så kallat accelererat book building-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Nyemissionen förutsätter att styrelsen beslutar härom, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln på NGM Nordic SME påbörjas den 2 oktober 2020.

Bolaget avser att använda likviden från Nyemissionen för att stärka organisationen inför stundande marknadslansering. Teckningsoptionerna av serie TO3 avser att finansiera Bolagets uppbyggnad av ett globalt distributionsnät samt vidareutveckla nästa generationens medicintekniska instrument. 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen.

Om Nyemissionen genomförs avser styrelsen i Bolaget även att besluta om att ytterligare teckningsoptioner av serie TO3 (samma serie som i Nyemissionen) emitteras och vederlagsfritt tilldelas befintliga aktieägare i Bolaget. Avsikten är att teckningsoptionerna sedan ska tas upp till handel på NGM Nordic SME.
Ett styrelsebeslut om att emittera units om cirka 45 MSEK samt teckningsoptioner till befintliga aktieägare ryms inom det bemyndigande som årsstämman beslutade om den 27 maj 2020.

Styrelsen kan välja att när som helst avbryta book building-förfarandet och avstå från att genomföra Nyemissionen.
Rådgivare G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Nyemissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen information kontakta:

Lumito AB (publ), VD Urban Widén, e-post: uw@lumito.se. telefon +46 704 66 31 60

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020 kl. 17:50.

Aktien handlas på NGM Nordic SME under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.

 

Lumito är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen i pressmeddelandet i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Värdepapper som omnämns i pressmeddelandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av Nyemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapper som omnämns i pressmeddelandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig kapitalmarknadslagstiftning i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs i pressmeddelandet kommer att ske i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore.
Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de direkta och indirekta risker som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.