Registrering av aktier och information kring listingsprocessen i Lumito AB

I samband med att Lumito AB nu erhållit inbetalningar motsvarande drygt 90% av tecknade aktier i den fulltecknade emissionen kommer nu registrering och utleverans av aktier till aktieägarna att påbörjas. Kompletteringsregistrering kommer att ske när återstående inbetalningar inkommit.

Den ryktesspridning och de spekulationer som förekommit på sociala medier och den publicitet som följde i anknytning till emissionen har påverkat möjligheterna att fullfölja listningsprocessen enligt den tidplan bolaget jobbat efter. En följd har blivit att samarbetet med bolagets Certified Adviser har avbrutits.

Styrelse och ledning i Lumito tillsammans med vår finansiella rådgivare fortsätter arbetet med noteringsprocessen med målsättning att listning kan ske under andra halvåret 2018. I övrigt har inget förändrats och bolagets arbete med produktutveckling fortlöper enligt kommunicerade planer.

Vi i bolaget upplever det som mycket olyckligt att spekulationer och ryktesspridning utom vår kontroll har fått dessa effekter men vi fortsätter nu med all kraft att utveckla Lumito och arbetet med den fortsatta listningsprocessen säger bolagets VD Stefan Nilsson.

 
För ytterligare information kontakta:

Lumito AB (publ), VD Stefan Nilsson, telefon +46 767 78 59 05, sn@lumito.se

 
Lumito är ett svenskt företag och bildades som en spin-off från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Tekniken bygger på fluorescens från uppkonverterande nano­partiklar och syftar till att höja kvaliteten och korta tiderna för analys av vävnadsprover. Genom att utveckla ett nytt innovativt analysinstrument och tillhörande infärgningsvätskor vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker diagnostik i den individ­anpassade sjukvården.