Kommuniké från årsstämma i Lumito AB (publ) den 27 maj 2021

Årsstämman i Lumito AB (publ) ägde rum den 27 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.lumito.se. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för […]

Förslag till val av styrelseledamöter i Lumito AB

Aktieägare representerande ca 12,9 procent av aktierna och rösterna i Lumito AB (publ) föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Stefan Andersson-Engels, Ulf Bladin, Roland Andersson och Urban Widén. Masoud Khayyami har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Urban Widén. – Jag behåller mitt starka engagemang i bolaget, men […]

Kallelse årsstämma Lumito AB (publ)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft […]

Lumito AB (publ): Årsstämma 2020

Årsstämma i Lumito AB (publ) ägde rum i Lund den 27 maj 2020. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning m.m. Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019. Styrelsen och den […]

Kallelse till årsstämma i Lumito AB (publ)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2020 kl. 11.00. Stämman hålls i bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund. I syfte att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset) kommer antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare att begränsas, ingen mat eller dryck kommer att serveras och […]

Lumito AB (publ) årsstämma 2019

Vid årsstämma i Lumito AB (publ), som hölls i Lund den 4 juni 2019, fattades följande beslut.   Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning m.m. Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2018. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Vidare lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2018. Val av […]

Styrelsens justerade förslag till emissionsbemyndigande

  Styrelsen i Lumito AB (publ) har beslutat att justera sitt förslag under punkten 10 på dagordningen inför årsstämman den 4 juni 2019. Justeringen innebär att följande skrivning utgår: ”Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 11 200 000 aktier.” Syftet med justeringen är att bemyndigandet ska rymmas inom […]

Kallelse till årsstämma i Lumito AB (publ)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:     –    dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen […]

Kommuniké från extra bolagsstämma Lumito AB (publ) 2019-04-25

Vid extra bolagsstämma i Lumito AB (publ) den 25 april 2019 fattades följande beslut: Punkt 7 – Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units) Styrelsen för Lumito AB (publ) har, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om företrädesemission av högst 28 533 729 aktier och 28 […]