Lumito AB (publ): Årsstämma 2020

Årsstämma i Lumito AB (publ) ägde rum i Lund den 27 maj 2020. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning m.m.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Vidare lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse och av revisorer

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Masoud Khayyami, Stefan Andersson-Engels, Ulf Bladin, Roland Andersson och Urban Widén. Masoud Khayyami omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Beslut avseende arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp till var och en av styrelseledamöterna. Inga arvoden ska dock utgå till styrelseledamöter verksamma i bolaget.

Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med förslag (punkt 10) i kallelsen.

Beslutet innebär bl.a. att gränserna för aktiekapitalet höjs till att vara lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor. Vidare innebär beslutet att gränserna för antal aktier höjs till att vara lägst 68 000 000 och högst 272 000 000.

Vidare innebär beslutet att vissa redaktionella ändringar görs av bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag (punkt 11) i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 125 000 kronor genom nyemission av högst 45 000 000 aktier, ge ut högst 45 000 000 teckningsoptioner och/eller uppta konvertibelt lån om högst 45 000 000 konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551). Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito AB (publ)
Tel: 076-778 59 05

E-post: sn@lumito.se