Kommuniké från extra bolagsstämma Lumito AB (publ) 2019-04-25

Vid extra bolagsstämma i Lumito AB (publ) den 25 april 2019 fattades följande beslut:


Punkt 7 – Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Styrelsen för Lumito AB (publ) har, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om företrädesemission av högst 28 533 729 aktier och 28 533 729 teckningsoptioner (units). Bolagsstämman godkände enhälligt styrelsebeslutet.

Punkt 8 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Bolagsstämman beslöt enhälligt att ge styrelsen ett specifikt emissionsbemyndigande, med anledning av den planerade företrädesemissionen som beslutas, och som ska gälla oavsett det generella emissionsbemyndigandet från senaste årsstämma, enligt följande: I händelse av stort intresse för företrädesemissionen, ska styrelsen äga fatta beslut om att ge ut units i en separat riktad emission. En (1) unit innehållande en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Antalet nya units vid en sådan riktad emission, till följd av dylik övertilldelning, ska högst uppgå till 2 400 000 st. Bemyndigandet är gällande fram till kommande årsstämma.