Kallelse till årsstämma i Lumito AB (publ)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

    –    dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 maj 2019,

    –    dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 28 maj 2019 under adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund, via e-post till info@lumito.se eller per telefon +46 (0)46 – 16 20 70.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd tisdagen den 28 maj 2019 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren bör i sådana fall underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 28 maj 2019. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.lumito.se.

Förslag till dagordning

   1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

   2. Upprättande och godkännande av röstlängd

   3. Val av en eller två justeringsmän

   4. Godkännande av dagordning

   5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

   6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

   7. Beslut om:

      a)     fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

      b)     dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

      c)     ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

   8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

   9. Val av styrelse och revisorer

   10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
   11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Aktieägare representerande ca 34,72 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att Masoud Khayyami utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp till var och en av styrelseledamöterna. Inga arvoden ska dock utgå till styrelseledamöter verksamma i bolaget.

Arvode till bolagets revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 9 –Val av styrelse och revisorer

Aktieägare representerande ca 34,72 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sex. Inga suppleanter föreslås. Samma aktieägare föreslår att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Aktieägare representerande ca 34,72 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Masoud Khayyami, Stefan Andersson-Engels och Urban Widén. Styrelseledamoten Bengt Göran Svensson har avböjt omval. Nyval föreslås av Ulf Bladin, Amir Poursamad och Roland Andersson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Masoud Khayyami.

Aktieägare representerande ca 34,72 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår vidare nyval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att, inom de ramar som bolagsordningen tillåter, öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 11 200 000 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 10 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 10 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget (Gasverksgatan 1, 222 29 Lund) och på bolagets webbplats (www.lumito.se). Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Lund i maj 2019

Lumito AB (publ)

Styrelsen