Förslag till val av styrelseledamöter i Lumito AB

Aktieägare representerande ca 12,9 procent av aktierna och rösterna i Lumito AB (publ) föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Stefan Andersson-Engels, Ulf Bladin, Roland Andersson och Urban Widén. Masoud Khayyami har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Urban Widén.

– Jag behåller mitt starka engagemang i bolaget, men nu i rollen som rådgivare samt som engagerad ägare både privat och via Cardeon, där jag kommer att ha en mer operativ roll än tidigare, kommenterar Masoud Khayyami.

– Jag har varit styrelseledamot sedan 2017, Lumitos teknik har enorm potential och en spännande resa framför sig som jag ser fram emot, säger Urban Widén.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Widén, tel: 070-466 31 60.

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.