Lumito AB (publ) årsstämma 2019

Vid årsstämma i Lumito AB (publ), som hölls i Lund den 4 juni 2019, fattades följande beslut.

 

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning m.m.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2018. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Vidare lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse och av revisorer

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Masoud Khayyami, Stefan Andersson-Engels och Urban Widén. Beslutades även om nyval av Ulf Bladin och Roland Andersson som styrelseledamöter. Masoud Khayyami omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att till revisor nyvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Beslut avseende arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp till var och en av styrelseledamöterna. Inga arvoden ska dock utgå till styrelseledamöter verksamma i bolaget.

Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att, inom de ramar som bolagsordningen tillåter, öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551). Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.