Årsstämma i Lumito AB (publ) den 7 maj 2024

Årsstämman i Lumito AB (publ) ägde rum den 7 maj 2024. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.lumito.se. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LUMITO AB (PUBL)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 kl. 14.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Mårtenstorget 5, 223 51 Lund. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2024, dels anmäla […]

Årsstämma i Lumito AB (publ) den 25 maj 2023

Årsstämman i Lumito AB (publ) ägde rum den 25 maj 2023. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.lumito.se. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och […]

Kallelse till årsstämma i Lumito AB (publ)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 14.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Mårtenstorget 5, 223 51 Lund. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 maj 2023, dels anmäla […]

Kommuniké från årsstämma i Lumito AB (publ)

Årsstämman i Lumito AB (publ) ägde rum den 27 maj 2022. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.lumito.se. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och […]

Kallelse till årsstämma i Lumito AB (publ)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 maj 2022 kl. 10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Mårtenstorget 5, 223 51 i Lund. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset har styrelsen beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning […]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lumito AB (publ)

  Extra bolagsstämma i Lumito AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum onsdagen den 24 november 2021. Mot bakgrund av den situation som råder till följd av covid-19 genomfördes extra bolagstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på Bolagets hemsida, www.lumito.se. Samtliga beslut som den extra bolagsstämman fattade överensstämmer med […]

KALLELSE TILL extra bolagsstämma I LUMITO AB (PUBL)

  Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832–0062, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 november 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt […]

Extra bolagsstämma i Lumito AB (publ)

Extra bolagsstämma i Lumito AB (publ) ägde rum torsdagen den 19 augusti 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes extra bolagstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.lumito.se. Samtliga beslut som den extra bolagsstämman fattade överensstämmer med de […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Lumito AB (publ)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 augusti 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i […]