CE-märkning och lansering av SCIZYS blir försenad

Bolagets målsättning som tidigare kommunicerats, om att lansera produkten SCIZYS under första halvåret 2023, kommer dessvärre inte vara möjligt. Bedömningen är dock fortsatt att lansering är möjlig under 2023. Det externa oberoende testföretaget för regelverksefterlevnad som genomför bland annat EMC-testning av SCIZYS, har inkommit med en del av sin återkoppling. Mycket är bra, men innebär […]

Teckningsoptioner av serie TO4 tecknades till cirka 75,4 procent och Lumito AB (publ) tillförs cirka 46,2 MSEK

Lumito AB (publ) (”Lumito” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4, vilka emitterades i samband med en företrädesemission under det fjärde kvartalet 2021. Totalt nyttjades 49 729 117 teckningsoptioner av serie TO4, motsvarande cirka 75,4 procent av utestående teckningsoptioner, för teckning av 49 729 117 aktier till en teckningskurs om […]

Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4 i Lumito AB (publ) har fastställts till 0,93 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds imorgon den 23 augusti

Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med en företrädesemission under det fjärde kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO4. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO4 fastställdes till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under […]

Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4

I december 2021 genomförde Lumito AB (”Lumito” eller ”Bolaget”) en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO4 som emitterats som en del av Företrädesemissionen på NGM Nordic SME är den 17 januari 2022. Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO4 är den 31 augusti 2022. Teckningsoptionerna av […]

Lumito genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE LAGAR OCH REGLER. Lumito AB (publ) ("Lumito" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission […]

Lumito offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.   Lumito AB (publ) ("Lumito" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående […]

Lumito AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE LAGAR OCH REGLER. Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt […]

Lumito föreslår en 80 procent säkerställd företrädesemission av units om cirka 69 MSEK

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Styrelsen för Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att föreslå att extra bolagsstämma i Bolaget den 24 november […]

Byte av mentor till Mangold Fondkommission

Lumito AB har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB att agera som bolagets mentor i handeln på NGM Nordic SME. Mangold Fondkommission tillträder som mentor för bolaget den 15 oktober 2021. Lumito har samtidigt avslutat avtalet med G&W Fondkommission AB, vilket upphörde den 14 oktober 2021. För ytterligare information, kontakta: Lumitos VD, Mattias Lundin, e-post: ml@lumito.se, tel: […]