Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4

I december 2021 genomförde Lumito AB (”Lumito” eller ”Bolaget”) en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO4 som emitterats som en del av Företrädesemissionen på NGM Nordic SME är den 17 januari 2022. Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO4 är den 31 augusti 2022. Teckningsoptionerna av serie TO kommer handlas under kortnamnet LUMITO TO4.

Genom Företrädesemissionen har 65 994 752 teckningsoptioner av serie TO4 emitterats.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 sker under perioden från och med den 23 augusti 2022 till och med den 5 september 2022. Varje teckningsoption av serie TO4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från den 8 augusti 2022 till och med den 19 augusti 2022, dock lägst 0,025 SEK och högst 1,20 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 kan Bolaget komma att tillföras mellan cirka 1,6 MSEK och cirka 79,1 MSEK, beroende på utnyttjandekurs.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med Företrädesemissionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:
 

Mattias Lundin, VD Lumito AB (publ)
Mobil: +46 (0)76 868 45 09
E-post: ml@lumito.se

 

Om Lumito AB

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

 

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 (8) 5030 1550 och mentor@mangold.se