Teckningsoptioner av serie TO4 tecknades till cirka 75,4 procent och Lumito AB (publ) tillförs cirka 46,2 MSEK

Lumito AB (publ) (”Lumito” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4, vilka emitterades i samband med en företrädesemission under det fjärde kvartalet 2021. Totalt nyttjades 49 729 117 teckningsoptioner av serie TO4, motsvarande cirka 75,4 procent av utestående teckningsoptioner, för teckning av 49 729 117 aktier till en teckningskurs om 0,93 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4 tillförs Lumito cirka 46,2 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO4 pågick under perioden från och med den 23 augusti 2022 till och med den 5 september 2022. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 fastställdes till 0,93 SEK.

 

Nyttjande teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4 ökar antalet aktier i Lumito med 49 729 117 aktier, från 156 708 371 till totalt 206 437 488 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 243 227,925 SEK, från 3 917 709,275 SEK till 5 160 937,200 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO4 uppgår utspädningen till cirka 24,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4.

 

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se

 

För mer information om Lumito, vänligen kontakta:

Mattias Lundin, VD

Tel: +46 (0)76 868 45 09

E-post: ml@lumito.se

 

Denna information är sådan information som Lumito AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2022 kl.21:45 CET.

Om Lumito AB

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

 

Mentor till Lumito är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, mentor@mangold.se.