Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4 i Lumito AB (publ) har fastställts till 0,93 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds imorgon den 23 augusti

Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med en företrädesemission under det fjärde kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO4. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO4 fastställdes till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under mätperioden från och med den 8 augusti 2022 till och med den 19 augusti 2022, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 1,20 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 1,33 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,93 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO4 pågår från och med den 23 augusti 2022 till och med den 5 september 2022.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbadress, www.lumito.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO4:

Nyttjandeperiod: 23 augusti 2022 – 5 september 2022.

Teckningskurs: 0,93 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 65 994 752 teckningsoptioner av serie TO4. Vid fullt nyttjande emitteras 65 994 752 aktier vilket tillför Bolaget cirka 61,4 MSEK, före emissionskostnader. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4: 31 augusti 2022.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 1 649 868,80 SEK, från 3 917 709,275 SEK, till 5 567 578,075 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 65 994 752 aktier, från 156 708 371 aktier till 222 703 123 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 29,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO4 som inte nyttjas senast den 5 september 2022, alternativt avyttras senast den 31 augusti 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 5 september 2022.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Lundin, VD Lumito AB (publ)
Mobil: +46 (0)76 868 45 09
E-post: ml@lumito.se

Om Lumito AB

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.