Lumito offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

 

Lumito AB (publ) ("Lumito" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO4, som offentliggjordes den 5 november 2021 och som beslutades av extra bolagsstämma i Bolaget den 24 november 2021 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 80,00 procent där cirka 55,15 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 6,20 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 18,65 procent tecknades av emissionsgaranter.

 

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 17 december 2021. Det slutliga utfallet visar att totalt 3 473 408 units har tecknats genom Företrädesemissionen och Bolaget tillförs således cirka 55,57 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO4 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 79,19 MSEK efter utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna som löper från och med den 23 augusti 2022 till och med den 5 september 2022.

 

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 30 november 2021 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

 

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 69 468 160, från 86 835 211 aktier till 156 303 371 aktier vilket motsvarar en utspädning om 44,44 procent, och aktiekapitalet ökar med 1 736 704,000 SEK, från 2 170 880,275 SEK till 3 907 584,275 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare högst 65 994 752 aktier, från 156 303 371 aktier till 222 298 123 aktier vilket skulle motsvara en utspädning om 29,69 procent, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare högst 1 649 868,800 SEK, från 3 907 584,275 SEK till 5 557 453,075 SEK.

 

Varje teckningsoption av serie TO4 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 8 augusti 2022 till och med den 19 augusti 2022, dock lägst kvotvärdet motsvarande 0,025 SEK och högst 1,20 SEK per aktie.

 

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på NGM Nordic SME fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 2, 2022.

 

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 12 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 27 december 2021. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,80 SEK per aktie. Totalt kan därmed högst 7 997 928 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Lumito i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Kontakter

 

Mattias Lundin, Verkställande Direktör

E-post: ml@lumito.se

Mobilnummer: +46 76-868 45 09

 

Lumito AB (publ.)

Mårtenstorget 5

223 51 Lund

E-post: info@lumito.se

 

https://lumito.se/prospekt-erbjudande/

 

Denna information är sådan information som Lumito är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-21 08:30 CEST.

 

Om Lumito AB (publ)

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se

Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission.
Telefon: +46 (0) 8 503 015 50.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Lumito i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen har endast skett genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 30 november 2021.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.