Lumito AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Lund, 8 april 2019

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

Lumitos styrelse har, villkorat av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en nyemission av
aktier och teckningsoptioner i form av Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”nyemissionen”) om cirka 35,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av tecknings-optioner, med möjlighet till teckning i nov 2019 resp. maj 2020, kan Bolaget komma att tillföras upp till ytterligare cirka 22,1 MSEK före relaterade emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra slutförande av utvecklingsarbetet fram tills färdig produkt, samt nödvändigt rörelsekapital för kommande 12 månaders drift. Likvid från utnyttjade teckningsoptioner är tänkt att utgöra en buffert inför senare förhandlingar med tilltänkta samarbetsparter inom området, samt för att stärka balansräkningen. Nyemissionen är garanterad till totalt ca 29,1 MSEK, motsvarande ca 81,7 procent, dels via inlämnade teckningsförbindelser om ca 3,2 MSEK och dels via ett garantikonsortium uppgående till ca 25,9 MSEK. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa belopp.

Lumito är specialiserat på avbildningstekniker inom medicinsk forskning. Teknikerna, som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (Up-Converting Nano Particles, ”UCNP”), kan användas för avbildning av såväl vävnader i levande organismer (in-vivo) som på vävnadsprov i laboratoriemiljö (in-vitro). Bolaget bildades 2010 och är ytterligare en spin-off från den forskargrupp vid avdelningen för atomfysik vid Lunds Lasercentrum som under lång tid har letts av Professor Stefan Andersson-Engels. De patenterade teknikerna har även möjliga användningsområden utanför den medicinska forskningen där avbildning av föremål i spridande material är nödvändig. Bolaget har dock valt att i första hand fokusera på att utveckla produkter inom vävnadsdiagnostik. En åldrande befolkning tillsammans med ökat behov för specifik vävnadsanalys kopplat till nya individanpassade behandlings-former skapar stora behov av förbättrade analysmetoder med möjlighet till digital analys och automatisering. Lumitos teknologi skapar förutsättningar för detta. Lumito ser en stor potential i att utveckla nya och effektivare metoder för vävnadsdiagnostik genom UCNP-infärgning av vävnadsprover, s.k. immunohistokemi, i kombination med standardiserade infärgningsmetoder. Bolagets teknologi ger också möjlighet att söka efter flera sjukdomsmarkörer samtidigt i samma vävnadsprov. Genom en sådan parallell infärgning kan flera analyser göras samtidigt med högre kvalitet och tillförlitlighet. Teknologin ger även bättre förutsättningar för att automatisera analysen av vävnadsprover.

Lumito har tecknat avtal med det brittiska utvecklingsbolaget TTP plc gällande utveckling av Lumitos produkt inom digital patologi. TTP har stor kompetens och erfarenhet av produktutveckling inom medicin- och bioteknik. Bolaget planerar att kunna lansera en produkt under det första kvartalet 2020. Bolaget har stor tillförsikt inför uppgiften att lösa de tekniska utmaningarna och ta fram en anpassad teknisk och affärsmässig lösning för att ta sig an denna marknad. Bolaget avser att som nästa applikationsområde utveckla produkter inom läkemedelsscreening. Där förväntas Bolagets teknologi ha stor potential för att kraftigt reducera kostnaderna för läkemedelsstudier genom att antalet försöksdjur kan reduceras drastiskt.

Nettolikviden från Erbjudandet kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, i kombination med nuvarande likvida medel, vara tillräcklig för att säkra Bolagets rörelsekapital under kommande tolv månader. I huvudsak planeras emissionslikviden användas enligt följande:

Rörelsekapital för drift i 12 månader, ca              30 %

FoU enligt lagd plan fram tills klar produkt          40 %   

Marknadsaktiviteter inför planerad säljstart           8 %

Emissions- och garantikostnader, preliminärt      17 %

Övrigt                                                                     5 %

Nyemissionen i sammandrag
Aktieägare i Lumito har företrädesrätt att för varje (1) befintliga aktie teckna en (1) unit, var och en bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna kan dels lösas in under perioden 1 november 2019 till och med den 29 november 2019 till en lösenkurs motsvarande 1,45 SEK per aktie, samt dels under perioden 1 maj 2020 till och med den 30 maj 2020 till en lösenkurs motsvarande 1,55 SEK per aktie. Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget. Teckningskursen i nyemissionen är 1,25 SEK per unit, dvs 1,25 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 35,7 MSEK (före emissionskostnader). Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen är den 13 maj 2019.

Vid full teckning av nyemissionen tillförs Lumito cirka 35,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Lumito upp till ytterligare cirka 22,1 MSEK före emissions-kostnader. Teckningstid för nyemissionen är 15 maj – 31 maj 2019. Nyemissionen är till ca 82 procent garanterad genom garantiförbindelser och teckningsåtaganden, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för beloppet. Vid stort intresse kan en övertilldelning / kompletterande riktad emission upp till 2 400 000 Units komma att beslutas. Nyemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att avhållas enligt separat kallelse.

Preliminär tidplan
Torsdag 25 april 2019 – Extra bolagsstämma
Fredag 10 maj 2019 – Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i nyemissionen
Måndag 13 maj 2019 – Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till att delta i
nyemissionen
Måndag 13 maj 2019 – Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
Onsdag 15 maj 2019 – Teckningsperiod startar, handel i BTU och uniträtter startar
Tisdag 28 maj 2019 – Handel med uniträtter avslutas
Fredag 31 maj 2019 – Teckningsperioden avslutas
Onsdag 5 juni 2019 – Offentliggörande av utfall av nyemissionen. Avräkningsnotor skickas ut.

 

Villkor för nyemissionen
Lumitos aktiekapital uppgår före nyemissionen till 713 343,225 SEK fördelat på 28 533 729 aktier.
Aktiens kvotvärde är 0,025 SEK. Samtliga aktier är av samma slag. Nyemissionen avser högst
28 533 729 aktier och högst 28 533 729 teckningsoptioner (i form av units). Därutöver kommer styrelsen att ha en så kallad övertilldelningsoption att vid överteckning av nyemissionen ge ut ytterligare upp till 2 400 000 aktier och 2 400 000 teckningsoptioner (i form av units), vilket kan öka nyemissionens belopp med upp till 3,0 MSEK. Sammantaget kan Lumito således komma att emittera upp till 30 933 729 aktier och 30 933 729 teckningsoptioner, givet att nyemissionen fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Varje (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen per unit är 1,25 SEK. Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 maj 2020 och inlösen kan ske dels under perioden 1 november 2019 till och med den 29 november 2019 till en lösenkurs om 1,45 SEK per aktie, och dels under perioden 1 maj 2020 till och med den 30 maj 2020 till en lösenkurs om 1,55 SEK per aktie.

 

Garantiförbindelser
Nyemissionen är garanterad till totalt ca 29,1 MSEK motsvarande ca 81,7 procent av emissionen, dels via inlämnade teckningsförbindelser om ca 3,2 MSEK och dels via ett garantikonsortium uppgående till ca 25,9 MSEK. Garantiarvodet är 10 procent av garanterat belopp kontant. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandena. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det prospekt som i enlighet med ovan preliminära tidplan beräknas offentliggöras den 13 maj 2019.

 

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om nyemissionen och tillhörande beslut är villkorat av godkännande av en extra
bolagsstämma, som kommer att äga rum onsdagen den 25 april i Lund. Kallelse till den extra
bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Vid den extra bolagsstämman kommer styrelsens beslut och förslag till beslut enligt nedan att framläggas för godkännande.
(i) nyemission av
högst 28 533 729 aktier och högst 28 533 729 teckningsoptioner (i form av
units) avseende nyemission med företrädesrätt för aktieägarna;

(ii) Vid överteckning kan styrelsen komma att besluta om övertilldelning av högst 2 400 000
units.

 

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Lumito i samband med nyemissionen.

 

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts
eller distribuerats börinformera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål förlegala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras
enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

 

Lumitos aktie handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet LUMITO.

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2019 kl 08:30.