Andra inlösenperiod avseende Lumito teckningsoption TO2 inledd

Under perioden 1 maj till den 30 maj 2020 infaller den andra inlösenperioden avseende Lumito teckningsoption TO2. Under denna period äger innehavare av Lumito teckningsoption TO2 rätt att för två teckningsoptioner TO2 köpa en nyemitterad aktie Lumito AK till priset av 1,55 SEK per aktie. 

Aktieinvest agerar som emissionsinstitut avseende inlösen av teckningsoptionerna och nedan följer information kring det praktiska förfarandet.

DIREKTREGISTRERADE INNEHAVARE AV TECKNINGSOPTIONER (VP-KONTO)

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska ha anmält inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast den 30 maj 2020.  

Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 30 maj 2020, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Länkar till anmälningssedel finns på Aktieinvests hemsida samt på Lumitos hemsida.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAVARE AV TECKNINGSOPTIONER (DEPÅ)  

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 30 maj 2020, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Stefan Nilsson, VD Lumito AB (publ) 

Tel: 076-778 59 05 

E-post: sn@lumito.se

www.lumito.se