SCIZYS, namnet på Lumitos första produkt riktad till forskningslaboratorium, och nya vävnadsbilder presenterades på European Congress of Pathology

SCIZYS by Lumito är namnet på Lumitos produktlösning som utgörs av scanner och UCNP reagenser (Upconverting Nano Particles infärgningsvätskor). Ambitionen är produktlansering i slutet av året på segmentet forskningslaboratorier. SCIZYS presenterades för branschen första gången under European Congress of Pathology (ECP), i Basel den 3-7 september. Intresset bland patologer, forskare och potentiella samarbetspartners var stort.

 

          Vid kongressen presenterade vi ett flertal nya bilder av vävnad infärgad med Lumitos UCNP-baserade teknologi. Detta för att visa på användningsbredden i vår teknik. Intresset var stort och reaktionerna positiva när vi förklarade teknikens möjligheter. SCIZYS by Lumito tillåter forskare att på ett nyskapande sätt analysera finstrukturer inuti celler, vilket har ett stort diagnostiskt värde. Lumitos teknik och SCIZYS har potential att korta beslutsvägen från analys till diagnos och därmed, så småningom, till val av terapi, säger Mattias Lundin, Lumitos VD.

 

SCIZYS erbjuder patologer och forskare en utökad möjlighet till multiplexing genom att bidra med en ”osynlig” immunohistokemisk kanal som inte påverkar visualiseringen av vävnadens morfologi eller andra kromogen-baserade IHC infärgningar i vävnaden. Ju fler markörer som avbildas, desto mer information erhålls till det specifika fallet.

 

Nya vävnadsbilder

De nya vävnadsbilder som presenterades på ECP visar att det med Lumitos teknik går att påvisa proteinuttryck i specifika vävnadsstrukturer i exempelvis hud. Detta kan ha en betydelse vid diagnos av hudcancer eller inflammatoriska hudsjukdomar.

 

Bilderna A-C visar att det med Lumitos teknik går att påvisa proteinuttryck i specifika vävnadsstrukturer, som här i hud från gris. Detta kan i ett kliniskt sammanhang ha betydelse vid diagnos av hudcancer eller inflammatoriska hudsjukdomar. Bild A som visar immunfärgning för proteinet CDH1 på hud från gris och visar membran-infärgning immunfärgning av keratinocyter i epidermis. Överlagring har gjorts med motfärgningen för hematoxylin.

 

 A B  C

 

 Hematoxylin  CDH1 med UCNP CDH1 med UCNP
       (morfologi)       (Brightfield) 
                                                

 

 

 

 

En bild som visar ljus, trafik, ryggradslösa djur, utomhus

Automatiskt genererad beskrivning 

 Bild 1 Bild 2

 

Bild 1 visar immunfärgning av synaptiska strukturer i hjärnbark hos gris. Detta har gjorts genom Lumitos UCNP-baserad immunfärgning av proteinet SYP1 (grönt). Den blå motfärgningen utgörs av generell kärnfärgning med hematoxylin.

 

Bild 2 visar en detalj från bild 1. Bilden har skapats för att visa en högupplöst bild av markörprotein i vävnad producerad med Lumitos teknik. Proteinet SYP1 användas som diagnostisk biomarkör för vävnadsskada i hjärnan.

 

 

 

För mer information, välkommen att kontakta:
 

Mattias Lundin, VD Lumito AB (publ)
Mobil: +46 (0)76 868 45 09
E-post: ml@lumito.se

 

 

 

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrunds-information sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

 

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 (8) 5030 1550 och ca@mangold.se.