Processen påbörjas för diskussioner med framtida samarbetspartners

Kännedomen om Lumitos potential ökar bland bolag verksamma inom digital patologi och Lumito kontaktas av ledande företag inom hälsoteknik och diagnostik.

Intresset för bolaget vittnar om att Lumito befinner sig i precis rätt fas. Idag är diagnostiken en flaskhals i systemet. Allt fler laboratorier släpper nu helt den analoga diagnostiken med mikroskop och går över till det digitala. Lumito erbjuder en specifik diagnostik, som kan möjliggöra kvantifiering ner på valda enskilda markörer. Denna konkurrensfördel innebär att det kan bli lättare att använda AI teknik för att säkerställa att diagnoserna blir rätt.

– Vi har hittills arbetat med att göra informationen i vävnadsproverna mycket tydligare – mer separerad – och därmed mer lättolkad för patologerna. Vårt nästa steg är att utveckla ett AI-baserat beslutsstöd som ytterligare underlättar och snabbar upp patologernas tidskrävande analys. Vår teknik lämpar sig väldigt väl för automatisk klassificering med hjälp av AI. I framtiden kommer patologerna kunna lägga mer tid på att analysera de svåraste patientfallen och låta Lumitos produkt diagnostisera de enkla fallen. Lumitos unika och nyskapande teknik gör det möjligt att ge patienter både rätt och snabbare diagnostik, säger Andreas Johansson, Lumitos tekniske chef.

Fokus är validering av tekniken och att finna en industriell samarbetspartner på global nivå, så att fler patienter och vårdgivare kan dra full nytta av tekniken. Lumitos organisation och interna kompetens utvecklas under tiden. Ju högre kunskap bolaget besitter internt, desto högre marknadsvärde kommer tekniken att erbjuda när en partner ska ta vid.

Urban Widén är tf VD för bolaget.

– Urban Widéns internationella erfarenhet bland annat från ledande befattningar, av diagnostik – specifikt av digital patologi – automation samt hantering av scannade bilder och stora volymer och gedigna kompetens kommer Lumito väl till gagn. Urban har ett brett internationellt nätverk och är insatt i verksamheten, vilket är positivt för oss i det skede Lumito är i nu, med en förestående lansering, säger Masoud Khayyami, styrelseordförande i Lumito.

– Jag var med redan när vi bestämde vilket spår vi skulle ta med teknologin och jag är övertygad om att vi valt rätt. Ett spår där bolaget har de bästa möjligheterna att göra störst framsteg, inte bara medicinskt utan även kommersiellt. Att vi valt rätt spår vittnar intresset för bolaget om. Nu påbörjas processen för närmare diskussioner med framtida samarbetspartners, säger Urban Widén, som suttit i styrelsen sedan 2017 och är väl insatt i bolagets strategiska riktning.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lumito AB (publ), tf VD Urban Widén, e-post: uw@lumito.se. telefon +46 70 466 31 60

 

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2020 kl 08.55.
 

Lumito är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se

Aktien handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, 
telefon: 08-503 000 50.