Lumito Arrow right Arrow right

Lumitos utvecklade avbildningsteknik baseras på uppkonverterande nanopartiklar (Up-Converting Nano Particles, ”UCNP”) och kan användas till att skapa produkter för avbildning av såväl vävnader i levande organismer (in-vivo) som på vävnadsprov i laboratoriemiljö (in-vitro). Lumitos utvecklingsfokus just nu är på in-vitro. Den utvecklade metoden ger en högre bildkvalitet än nuvarande använda tekniker, med hög kontrast och utan bakgrundssignal. Avbildningarna visar endast det vi letar efter. Ingen annan vävnad eller information visas.

Högre bildkvalitet, säkrare diagnoser och snabbare analyssvar

Teknikens styrkor är förutom högre bildkvalitet med hög kontrast och detaljeringsgrad, jämfört med traditionell immunohistokemi, att den underlättar för datoranalys och att den även ger möjlighet att göra infärgningar med både Lumitos och traditionella reagenser i samma vävnadssnitt. Det kan alltså göras flera tester samtidigt i ett enda tunt vävnadssnitt. Det finns även potential att koppla på nya möjligheter som till exempel beslutsstöd i form av AI.

Tekniken har flera potentiella användningsområden.  I ett första steg har vi valt att utveckla ett instrument och reagenser för digital patologi, dvs digitaliserad vävnads­diagnostik där analysen kan vara datorunderstödd och ske på distans.

Kraven på individualiserade behandlingar och prognostiseringar av sjukdomar växer snabbt, eftersom det minskar lidandet för patienter och sänker kostnaderna för sjukvården. Behovet av att ställa snabb exakt diagnos på sjukdom/tumör innebär höga tekniska krav på modern analysutrustning och anpassning till förändrat arbetsflöde med färre manuella moment.

 

Digital patologi

Digital patologi drivs på av sjukvården för att spara kostnader och korta tiderna för provsvar. Dagens patologi utförs nämligen till stora delar på samma sätt sedan flera decennier med infärgning med Hematoxylin och Eosin i tunna vävnadssnitt. Även om varje snitt studeras en patolog, sker många felaktiga diagnoser. Dagens immunohistokemi är mycket begränsad eftersom den främst utvecklats för traditionell patologi där prover studeras i mikroskop; det måste vara synligt ljus eftersom det mänskliga ögat läser av provet och fluorescensavbildning kan inte användas. Lumitos teknik passar mycket bättre för datoranalys än traditionell immunohistokemi eftersom bildkvaliteten är så hög. Diagnoserna blir säkrare och svaren kan ges snabbare.

Digitaliseringen av patologi ger visserligen fler frihetsgrader, men många problem kvarstår. Med Lumitos teknik kan ett stort vävnadsprov snabbt läsas in och enbart de områden som innehåller den sökta vävnaden kan avbildas med högre upplösning. Detta är helt avgörande för att snabba upp digitaliseringsprocessen.

En framtidsvision för kirurger och patologer är att kunna diagnostisera vävnad redan på operationsbordet. Eller ännu bättre – före operation. Lumitos teknik har potential att kunna göra detta.

 

En patenterad teknologi

Lumito har patenterat sin teknologi med tre världsomspännande patentfamiljer, att tillsammans med nanopartiklar som markörer, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer.

En patentfamilj skyddar användandet av uppkonverterande nano-partiklar (UCNPs) för avbildning i spridande material, till exempelvis mänsklig vävnad. Denna familj har patent godkända i nyckelregioner över hela världen och innebär ett brett skydd, även utanför medicinskt användande.

Den andra patentfamiljen, också den med patent godkända i nyckelregioner, beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider.

Den tredje patentfamiljen skyddar användandet av UCNPs inom vävnadsdiagnostik, det specifika applikationsområde som Lumito avser lansera sin första produkt inom.