Valberedning i Lumito utsedd

Vid årsstämman 2022 beslutades att valberedningen i Lumito AB (publ) ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik per den sista bankdagen i september från Euroclear Sweden AB, kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera har rätt att utse varsin representant att utgöra valberedning.

Valberedningen inför årsstämman 2023 i Lumito AB (publ) består av följande personer:

Masoud Khayyami, representant för MTT Capital AB samt Cardeon AB, utsedd av styrelsens ordförande i enlighet med de tre röstmässigt största aktieägarna.
Mats Olsby, utsedd av styrelsens ordförande i enlighet med de tre röstmässigt största aktieägarna.
Håkan Andersson, utsedd av styrelsens ordförande i enlighet med de tre röstmässigt största aktieägarna.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2023 avseende val av stämmoordförande, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt val av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag för styrelsearvoden samt principer för tillsättande av ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningens arbete inför årsstämman 2024.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till följande adress:

Lumito AB
Att: Valberedningen
Mårtenstorget 5
223 51 Lund

Förslag kan även lämnas per e-post till följande adress: valberedning@lumito.se

För att valberedningen ska hinna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast tisdag den 14 mars 2023. Valberedningens förslag kommer att presenteras i god tid innan årsstämman och offentliggöras på bolagets hemsida i samband därmed.