Valberedning i Lumito utsedd inför årsstämma 2024

Valberedningens ledamöter inför Lumitos årsstämma 2024 har nu utsetts.

I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2023 ska Lumitos valberedning bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik per den sista bankdagen i september från Euroclear Sweden AB, kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera har rätt att utse varsin representant att utgöra valberedning.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Mats Olsby, valberedningens ordförande
  • Masoud Khayyami, MTT Capital AB och Cardeon AB
  • Håkan Andersson

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor, ordförande till stämman och, i den mån det anses nödvändigt, ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta per e-post till valberedning@lumito.se eller skriftligen till följande adress:

Lumito AB
Att: Valberedningen
Mårtenstorget 5
223 51 Lund

Förslagen ska ha inkommit till valberedningen senast den 29 februari 2024.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i god tid innan årsstämman och offentliggöras på bolagets hemsida i samband därmed.

Årsstämman kommer att äga rum tisdagen den 7 maj 2024 på Lumitos kontor, Mårtenstorget 5, Lund.