Uppdaterad marknadsinformation[1] gällande den europeiska marknaden för vävnadsdiagnostik inom forskningssegmentet vilken Lumitos första produkt adresserar

Lumito planerar att lansera sin första produkt inom digital vävnadsanalys, SCIZYS, för forskningslaboratorier på den svenska respektive skandinaviska marknaden under första delen av 2023, följt av en lansering på den övriga europeiska marknaden.

Enligt Tissue Diagnostics Market Global Forecast to 2027 (Markets and Markets, juni 2022) förväntas den totala marknaden för vävnadsdiagnostik växa från 5,3 BUSD år 2022 till 7,3 BUSD 2027. Detta motsvarar en årlig tillväxt på 6,6 procent.

Den europeiska marknaden motsvarar cirka 26 procent av totalmarknaden d v s cirka 1,37 BUSD år 2022 och förväntas ha en årlig tillväxttakt på 5,5 procent till 2027.

Lumitos lösning adresserar båda huvudsegmenten
Marknaden delas in i två huvudsegment och Lumito adresserar båda – förbrukningsvaror som t ex antikroppar och reagenser, vilket 2022 motsvarar cirka 66 procent av totalmarknaden (3,5 BUSD) och instrument, som t ex infärgningsinstrument och scanners, motsvarande 34 procent (1,8 BUSD). Tillväxten på respektive segment förväntas vara 7,1 procent samt 5,5 procent per år fram till 2027.

Den totala potentiella marknaden som Lumito adresserar vid lanseringen: läkemedelsbolag, organisationer för kontraktsforskning, akademiska forskningslaboratorier, referenslaboratorier samt laboratorier för forensiska undersökningar motsvarar tillsammans cirka 25 procent av den totala europeiska marknaden för vävnadsdiagnostik. Det uppskattade värdet i Lumitos valda kundsegment är cirka 0,34 BUSD år 2022.

SCIZYS innefattar både digital patologi och immunhistokemi
Ovan nämnda marknadsundersökning segmenterar även marknaden efter teknologi såsom immunohistokemi (IHC), in situ-hybridisering, digital patologi samt specialinfärgning.

År 2022 uppskattas IHC segmentet stå för den största andelen av såväl den totala globala som totala europeiska marknaden för vävnadsdiagnostik och förväntas också ha den största tillväxten kommande år följt av digital patologi.

Lumitos digitala lösning appliceras inom både IHC och digital patologi, vilka motsvarar 66 procent av bolagets potentiella europeiska totala marknad 2022 värd 0,91 BUSD. I undersökningen finns ingen uppgift på fördelningen av IHC och digital patologi inom forskningssegmentet.

Förväntad stor och expansiv marknadspotential
Den förväntade marknadspotentialen för Lumitos första produkt, SCIZYS, bedöms vara stor och expansiv. Lumitos digitala produktlösning består av unika reagenser och en unik scanner som kan säljas som kapitalvara men som också ger återkommande intäkter i form av SCIZYS nanopartikelbaserade reagenskit nödvändiga för varje vävnadsprov och analys.

– Vi upplever och får indikationer om att vi är relevanta, nydanande och därmed kommer att tillföra värde i flera delar av denna marknad. Nu arbetar vi för att så småningom kunna presentera vår första kund. Vi har en skalbar och flexibel affärsmodell och SCIZYS riktar sig vid lanseringen till den totala forskningslaboratoriemarknaden i Sverige, Skandinavien och Europa, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

Trender och drivkrafter från marknadsundersökningen

Trenden visar ett ökat antal hyresavtal genom konsumtion och köp av reagenser för att finansiera instrument samt ökad användning av AI inom histopatologi.

Den beräknade årliga tillväxten på marknaden för vävnadsdiagnostik drivs bland annat av den ökande förekomsten av cancer på grund av den ökande åldrande befolkningen globalt, de ökande utgifterna för hälso- och sjukvård, den förbättrade infrastrukturen när det gäller cancerdiagnostik, brist på erfaren och kompetent personal och ökande tekniska framsteg inom vävnadsdiagnostik. Den höga graden av konsolidering av bolag på marknaden förväntas dock begränsa tillväxten.

1 Tissue Diagnostics Market Global Forecast to 2027 (Markets and Markets, 2022).

För ytterligare vänligen information, kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: 
ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egen-utvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.