Styrelseledamot och ledningsgruppen nyttjar teckningsoptioner av serie TO4 för motsvarande cirka 440,4 KSEK

Styrelseledamot Bengt Göran Svensson och ledningsgruppen för Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) har nyttjat 473 572 teckningsoptioner av serie TO4 (”TO4”), motsvarande ett värde om cirka 440,4 KSEK. Utöver sitt ursprungliga innehav om 149 625 TO4, övertar och tecknar Mattias Lundin (VD) ytterligare 72 875 TO4, vilket innebär att Mattias tecknar aktier för ett motsvarande värde om cirka 206,9 KSEK.

Styrelse och ledning i Lumito har tecknat sig, direkt eller via bolag, enligt nedan i den pågående optionsinlösen;

  • Mattias Lundin (VD) – 222 500 aktier, motsvarande cirka 206,9 KSEK
  • Henrik Ljung (CFO) – 92 625 aktier, motsvarande cirka 86,1 KSEK
  • Lars Lindgren (Project leader) – 55 000 aktier, motsvarande cirka 51,2 KSEK
  • Andreas Johansson (CTO) – 53 447 aktier, motsvarande cirka 49,7 KSEK
  • Bengt Göran Svensson (Styrelseledamot) – 50 000 aktier, motsvarande cirka 46,5 KSEK

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av TO4 påbörjades den 23 augusti 2022 och pågår fram till och med den 5 september 2022.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbsida: www.lumito.se

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Lundin, VD Lumito AB (publ)
Mobil: +46 (0)76 868 45 09
E-post:
ml@lumito.se

Om Lumito AB
Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.