Sista dag för handel med BTU

 

Sista dag för handel med Lumito AB (publ) BTU är tisdagen 2 juli 2019.

Företrädesemissionen som genomfördes under maj/juni 2019 är nu registrerad hos Bolagsverket. De nya aktierna och teckningsoptionerna (efter omvandling från BTU) beräknas kunna levereras till depåer / VP-konton den 8 juli 2019.

I företrädesemissionen gav Lumito ut units bestående av aktier och teckningsoptioner TO2. Emissionen jämte övertilldelning tillförde Bolaget cirka 38,7 MSEK kontant före emissionskostnader.

Totalt emitterades 30 933 729 units. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Lumito till 59 467 458 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 486 686,45 SEK.

G&W Fondkommission har tjänstgjort som finansiell rådgivare i samband med transaktionerna.