Q4 – 2018 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR LUMITO AB (publ) JANUARI – DECEMBER 2018

Lumito AB (publ) bokslutskommuniké 2018 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.lumito.se.

FJÄRDE KVARTALET

 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 148 (-1 289) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,08 (-0,10) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 148 (-1 289) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 13 692 (126) TSEK.
 • Bolaget beslöt att starta andra utvecklingsfasen efter goda resultat från den första fasen av utvecklingsarbetet (proof of concept).
 • Avtal tecknades med TTP plc avseende utvecklingsarbete för andra utvecklingsfasen där 10% av ersättningen kvittas mot aktier i Lumito AB.
 • Bolaget godkändes för notering på NGM Nordic MTF den 12 oktober. Första handelsdagen för Bolagets aktier och teckningsoptioner var den 19 oktober.

JANUARI – DECEMBER

 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 046 (-1 534) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,20 (-0,13) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 046 (-1 534) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • En framgångsrik omdesign av det optiska instrumentet har genomförts på mycket kort tid. Tester visar på väsentligt förbättrad bildkvalitet.
 • Organisationen förstärkt igenom två nyrekryteringar inom molekylärpatologi och biokemi.

ADRESSER

Lumito AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund
046-16 20 70
www.lumito.se