Q3- 2018 KVARTALSRAPPORT FÖR LUMITO AB (publ) JANUARI – SEPTEMBER 2018

TREDJE KVARTALET

  • Resultatet efter skatt uppgick till -1 125 (-159) TSEK.
  • Resultat per aktie uppgick -0,04 (-0,01) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 125 (-159) TSEK.
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 18 389 (133) TSEK.
  • Slutregistrering av nyemissionen i juni har skett och uppgår till 19 575 TSEK

JANUARI – SEPTEMBER

  • Resultatet efter skatt uppgick till -2 898 (-245) TSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,12 (-0,02) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 898 (-245) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Bolaget beslöt att starta andra utvecklingsfasen efter goda resultat från den första fasen av utvecklingsarbetet (proof of concept).
  • Bolaget godkändes för notering på NGM Nordic MTF den 12 oktober. Första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner var den 19 oktober.

VD-KOMMENTAR

Med Lumitos teknologi finns möjlighet att väsentligt förbättra avbildningarna av vävnadsprover vilket innebär snabbare och säkrare diagnoser. Med högre kontrast i avbildningarna finns förutsättningar att i förlängningen kunna automatisera analyserna och därigenom ytterligare öka effektiviteten.

Under perioden har första fasen av utvecklingsprojektet fokuserat på ”proof of concept” vilket främst inneburit arbete med de nanopartikelbaserade infärgningsvätskorna. Detta arbete har varit framgångsrikt och avslutades den 15 oktober då ett externt laboratorium framgångsrikt färgat in vävnadsprover med Lumitos infärgningsvätskor och att visualisering av specifika celler i vävnaden därefter kunnat göras i Lumitos prototypinstrument.

Efter dessa positiva resultat har vi givit vår utvecklingspartner TTP godkännande att planera för andra utvecklingsfasen som innefattar utveckling av det kommersiella instrumentet med tillhörande infärgningsvätskor. Resultaten från "proof of concept" är viktiga både för den fortsatta produktutvecklingen och för de intensifierade kontakter som tas med potentiella kunder och partners.

Processen för att notera Lumito återupptogs i augusti med målet att Bolaget skulle noteras under hösten 2018 på NGM Nordic MTF och första dag för handel med Bolagets aktier och teckningsoptioner blev den 19 oktober.

Med tredje kvartalets positiva händelser i ryggen ser vi nu med tillförsikt fram både mot att genomföra andra steget i vår trestegs produktutvecklingsprocess och de marknadskontakter som kommer att tas.

Lund den 30 oktober 2018 Stefan Nilsson, VD för Lumito AB

OMSÄTTNING OCH RESULTAT TREDJE KVARTALET

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2018 uppgick till 0 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader för tredje kvartalet uppgick till 3 313 (159) TSEK. Ökningen är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1 125 (-159) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -1 125 (-159) TSEK.

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 1 (0) varav 0 (0) kvinnor.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Den 30 september 2018 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för forskning och utveckling till 5 473 (0) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbetet relaterat till bolagets produkter. Aktiveringen under tredje kvartalet har varit enligt principer som är relaterat till forskning och utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

Motsvarande värde på patentportföljen uppgick till 1 038 (575) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet uppgick till -1 125 (- 159) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden –1 929 (-41) TSEK.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 18 389 (133) TSEK.

Eget kapital uppgick till 23 881 (41) TSEK.

Soliditeten var 95 (5) procent.

JANUARI – SEPTEMBER I SAMMANDRAG

Nettomsättningen för nio månader 2018 uppgick till 0 (0) TSEK.

Rörelseresultatet för nio månader uppgick till -2 898 (-245) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -2 898 (-245) TSEK. Ökningen är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under nio månader uppgick till -2 898 (- 245) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital inklusive emissionskostnader på 2 240 TSEK var kassaflödet under perioden –5 803 (61) TSEK.

Vid årsstämman den 9 mars beslutades att ändra bolagsform till publikt bolag (pub). 

Bolaget har påbörjat första utvecklingsfasen av instrument och reagenser inom området vävnadsdiagnostik tillsammans med utvecklingspartnern TTP plc i Cambridge UK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Nyemission som genomfördes i slutet på juni och registreringen av emissionsbeloppet tillförde bolaget 19 975 TSEK. Aktiekapitalet ökade med 100 TSEK till 710 TSEK. Antalet aktier som emitterades och delregistrerades uppgick till 3 915 033. Antalet totala aktier i bolaget uppgår därefter till 28 394 390.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Bolaget beslöt att övergå i andra utvecklingsfasen efter goda resultat från utvecklingsarbetet.

Bolaget godkändes för notering på NGM Nordic MTF den 12 oktober. Första handelsdag för Bolagets aktier och teckningsoptioner var den 19 oktober.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna halvårsrapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Mer om bolagets redovisningsprinciper finns på sidorna 6–7 i årsredovisningen 2017. Redovisningsprinciperna är oförändrade.

Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna delårsrapport avser tusentals svenska kronor och miljontal svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror med motsvarande period föregående år.

REVISORERNAS GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

FINANSIELL KALENDER

Boklsutskommuniké – 2019 02 15
Årsredovisning 2018 – 2019 04 22
Kvartalsrapport 2019 Q1 – 2019 04 30
Årsstämma 2019 – 2019 05 22
Kavrtalsrapport 2019 Q2 – 2019 08 21

Lund 30 oktober 2018      
Styrelsen     

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Nilsson, VD Lumito AB Tel: 076-778 59 05

Mail: sn@lumito.se

 

KORT OM LUMITO AB

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterade nanopartiklar (UCNP – Up Convert Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

Bolaget har under 2017 tagit fram en utvecklings- och affärsplan för utvecklingen av ett instrument för digital patologi som väsentligt kan förbättra kvaliteten i avbildningen av vävnadsprover. Ett samarbetsavtal gällande utveckling av instrumentet har tecknats med TTP plc (The Technology Partnership) i Cambridge UK.

Bolagets aktier Lumito MTF och teckningsoptioner Lumito MTF TO1 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

 

ADRESSER

Lumito AB

Magistratsvägen 10
226 43 Lund
046-16 20 70
www.lumito.se

Kontakt:

Stefan Nilsson, VD Lumito AB tel: +46 76 778 59 05
mail: sn@lumito.se