Q1- 2019 Kvartalsrapport för LUMITO AB (publ) JANUARI – MARS 2019

Lumito AB (publ) publicerar kvartalsrapport för Q1 2019  (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.lumito.se.

FÖRSTA KVARTALET

 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 958 (-496) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,07 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 958 (-496) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 8 079 (6 775) TSEK.
 • Första resultaten från ny instrumentprototyp visar väsentligt förbättrad bildkvalitet.
 • Startat samarbete med CR Competence avseende karakterisering av nanopartiklar.
 • Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutades.
 • Patentansökan rörande användning av pulserat ljus vid avbildning är godkänd i USA.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget anlitar QAdvis och startar arbetet mot CE-märkning. 
 • Extra bolagsstämma hölls den 25 april 2019 och beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units) togs samt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units).
 • Styrelsen i Lumito AB beslutade att flytta årsstämman till den 4 juni 2019.