Lumitos verkställande direktör tilldelas teckningsoptioner inom ramen för tidigare beslutat incitamentsprogram

 

Vid extra bolagsstämma i Lumito AB (publ) den 19 augusti 2021 beslutades att införa att ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör, Mattias Lundin, innefattande en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner.

Incitamentsprogrammet har fulltecknats och tilldelning har skett. Mattias Lundins förvärv av teckningsoptioner har subventioneras av bolaget i enlighet med bolagsstämmans beslut. Subventionen uppgående till priset för de förvärvade teckningsoptionerna.

Anledningen till att teckning och tilldelning inte har kunnat ske tidigare är till följd av att det har funnits insiderinformation i bolaget med anledning av den föreslagna företrädesemissionen. När nu förslaget till företrädesemission har offentliggjorts har Mattias Lundin således haft möjlighet att teckna och tilldelas teckningsoptionerna.

Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,25 kr per teckningsoption, vilket motsvarar marknadsvärdet beräknat med tillämpning av Black & Scholes-optionsvärderingsmodell per den 2 september 2021. Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 2 december 2024 till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 4,38 kr, motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 19 augusti 2021 till och med den 1 september 2021.

 

För ytterligare information, kontakta:

Mattias Lundin, CEO

Tel: +46 (0)76 868 45 09

E-post: ml@lumito.se

 

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.