Lumito offentliggör prospekt med anledning av emission av teckningsoptioner

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående emission av units bestående av teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Emissionen”), vilken styrelsen beslutade om den 10 november 2023 och som offentliggjordes samma dag (villkorsändringar för Emissionen beslutades och offentliggjordes den 17 november 2023). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://lumito.se/, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Information om Emissionen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida och Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se.

Tidplan

27 november 2023 Publicering av Prospektet
27 november 2023 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Emissionen
29 november 2023 – 8 december 2023 Handel i uniträtter (UR) på NGM Nordic SME
29 november 2023 – 13 december 2023 Teckningsperiod för Emissionen
29 november 2023 – ca. vecka 52, 2023 Handel i betalda tecknade units (BTU) på NGM Nordic SME
15 december 2023 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Lumito i samband med Emissionen.