Lumito AB publicerar kvartalsrapport 3, 2022

Finansiell översikt för tredje kvartalet
1 juli till 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6 815 (-6 073) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,04 (-0,07) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -9 787 (-7 045) TSEK.

Nio månader, 1 januari till 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -20 425 (-19 517) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,13 (-0,22) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -24 423 (-19 927) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 64 689 (10 307) TSEK.

Omsättning, resultat, kassaflöde och personal tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2022 uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Rörelsens kostnader inklusive aktiverade kostnader för tredje kvartalet uppgick till 9 049 (6 754) TSEK. Större andel av kostnaderna har aktiverats i kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, 2 192 (638) TSEK. Ökning av personalkostnader är främst relaterat till fortsatt satsning på produktutveckling samt uppbyggnad av framtida organisation med fler antal anställda.
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -6 815 (-6 073) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -6 815 (-6 073) TSEK.

Kassaflöde, tredje kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet uppgick till -6 782 (-6 039) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -9 787 (-7 045) TSEK. Periodens totala kassaflöde uppgick till 32 414 TSEK (-7 813).

Under kvartalet har nyemission genomförts genom utnyttjande av teckningsoptioner TO4 under augusti/september som medfört 44 393 TSEK i kapitaltillskott efter emissionskostnader.

Omsättning och resultat nio månader, 1 januari – 30 september

Nettoomsättningen för nio månader 2022 uppgick till 0 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader för nio månader inklusive aktiveringar uppgick till 28 652 (28 944) TSEK. Något lägre andel av kostnaderna har aktiverats under nio månader jämfört med motsvarande period föregående år, 7 985 (9 021) TSEK. Ökning av personal- och externa kostnader är främst relaterat till fortsatt produktutveckling samt uppbyggnad av framtida organisation med fler antal anställda.

Rörelseresultatet för nio månader uppgick till -20 424 (-19 517) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -20 425 (-19 517) TSEK.

Kassaflödet, nio månader

Kassaflödet från den löpande verksamheten under nio månader uppgick till -20 325 (-19 429) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -24 423 (-19 927) TSEK. Periodens totala kassaflöde uppgick till 29 250 TSEK (-29 674).

I årets kassaflöde ingick nyemission på 17 265 TSEK som genomfördes i december 2021 men del utbetalades i början på 2022, samt nyemission genom utnyttjande av teckningsoptioner TO4 under augusti/september som medfört 44 393 TSEK i kapitaltillskott efter emissionskostnader.

Personal

Medelantalet anställda under niomånadersperioden uppgick till 15 (13) varav 3 (5) kvinnor.

Investeringar, likviditet och finansiell ställning

Den 30 september 2022 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för forskning och utveckling till 70 621 (62 888) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbetet relaterat till bolagets produkter. Aktiveringen under året har varit enligt principer som är relaterat till utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

Bokförda investeringar i patentportföljen uppgick till 3 676 (3 132) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 64 689 (10 307) TSEK.

Eget kapital uppgick till 136 588 (74 517) TSEK.

Soliditeten var 96 (96) procent.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

6 juli
För första gången någonsin kommer Lumito att medverka med egen monter på en patologikongress. Monter har bokats till European Congress of Pathology som går av stapeln i Basel den 3-7 september. 

25 juli
En förstudie har inletts i samarbete med Dr Kishore Gopalakrishnans forskargrupp vid University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust i Storbritannien för att detektera deposition av immunkomplex- och komplement i njurbiopsier med hjälp av Lumitos teknik.

19 augusti
Lumitos ansökan om medlemskap i PathLAKE konsortiet har godkänts. PathLAKE-konsortiet består av ledande NHS Trusts och brittiska universitet som i samarbete med industriella partners ligger i framkant när det gäller innovation inom digital patologi.

30 augusti
Styrelseledamot BG Svensson och ledningsgruppen har nyttjat teckningsoptioner av serie TO4 för motsvarande cirka 440,4 KSEK. Utöver sitt ursprungliga innehav om 149 625 TO4, övertog och tecknade VD Mattias Lundin ytterligare 72 875 TO4, vilket innebar att Mattias Lundin tecknade aktier för ett motsvarande värde om cirka 206,9 KSEK.

31 augusti
Dalarnas forskningslaboratorium har under ledning av Helena Hermelin, laboratoriechef, inlett en förstudie tillsammans med Lumito för att analysera om Lumitos UCNP är kompatibla med gängse analysmetoder gällande bröstcancer.

6 september
Teckningsoptioner av serie TO4 har tecknats till cirka 75,4 procent och Lumito har tillförts cirka 46,2 MSEK före emissionskostnader. Totalt har 49 729 117 teckningsoptioner av serie TO4 nyttjats, motsvarande cirka 75,4 procent av utestående teckningsoptioner, för teckning av 49 729 117 aktier till en teckningskurs om 0,93 SEK per aktie.

19 september
SCIZYS, Lumitos första produkt riktad till forskningslaboratorium, och nya vävnadsbilder har för första gången presenterats för branschen under European Congress of Pathology (ECP), i Basel den 3-7 september. Intresset bland patologer, forskare och potentiella samarbetspartners var stort. 

Händelser efter kvartalets slut

11 oktober
Acri – varumärket för Lumitos planerade framtida produkt i klinisk miljö ­– är nu även registrerat i USA. Acri® registrerades i EU i februari 2021 och i Kina under 2021-2022.

17 oktober

Styrelseledamoten BG (Bengt Göran) Svensson har meddelat att han avgår på egen begäran och på grund av medicinska skäl ur Lumitos styrelse, men också ur samtliga styrelser där han har uppdrag. 

18 oktober
Lumitos forsknings- och utvecklingsteam har deltagit i driftsättningen av bolagets scanner med den slutliga produktdesignen hos den svenska samarbetspartnern, Optronics Partner pr. 

30 oktober
Bolaget har informerat om att lanseringen av en färdig produkt, planerad till slutet av 2022, blir något försenad och beräknas ske under första delen av 2023.

1 november
Pre-lanseringsfasen av SCIZYS by Lumito fortsätter oförminskat.

Vd-kommentar

I kommersialiseringsfas. Tre fokusområden. Produktionsförberedning. Exponering. Och samarbeten.

Det tredje kvartalet var väldigt händelserikt och Lumitos arbete har planenligt inneburit ytterligare fokus på kommersialisering.

Produktionsarbete pågår

Verifiering och förberedelse för produktion har pågått för fullt tillsammans med våra partners, svenska Optronics Partner pr och finska Kaivogen Oy. I oktober har bland annat delar av Lumitos forsknings- och utvecklingsteam deltagit i driftsättningen av scannern med den slutliga produktdesignen.

Internationell exponering och uppföljning av etablerade kontakter

SCIZYS by Lumito har exponerats för första gången internationellt och i egen monter, på välbesökta European Congress of Pathology i Basel. Kongressen var mycket framgångsrik för vår del. Våra mål, att presentera produkten för branschen och etablera kontakt med potentiella intressenter både vad gäller framtida produktköp och möjliga samarbeten, infriades. Intresset bland patologer, forskare och potentiella samarbetspartners är stort. Vi representerar något nytt och många har förstått att Lumitos teknik verkligen kan ge dem utökade möjligheter. Ett drygt sextiotal nya kontakter upprättades samtidigt som vi återigen samtalade med etablerade större aktörer inom vävnadsdiagnostik, vad gäller framtida distribution, studier och/eller utvecklingssamarbeten. I efterarbetet från kongressen följer vi upp de internationella kontakter vi etablerat. Förnyade kontakter har även tagits med potentiella samarbetspartners, forskargrupper och forskningslaboratorier. Parallellt fokuserar vi på att öka kunskapen, och därmed intresset, för SCIZYS i Sverige och övriga Norden. Marknader där vi tänkt lansera produkten först. Ambitionen är att vara beredda och ha de första kunderna definierade när produkten finns tillgänglig.

Två nya förstudier inledda – varav en internationell

Trots semestertider har vi under kvartalet hunnit inleda ytterligare två förstudier. Lumitos första internationella förstudie i samarbete med Dr Kishore Gopalakrishnans forskargrupp vid University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust i Storbritannien för att detektera deposition av immunkomplex- och komplement i njurbiopsier med hjälp av vår teknik. Tillsammans med Dalarnas forskningslaboratorium har vi under ledning av laboratoriechef Helena Hermelin, inlett en förstudie tillsammans för att analysera om våra UCNP:s är kompatibla med gängse analysmetoder gällande bröstcancer. Att initiera förstudier och följa upp befintliga studier är fortsatt viktigt för oss. Forskargruppernas arbete och resultat ger oss inte bara värdefull information om var SCIZYS gör mest nytta, utan stärker också kännedomen och intresset för vår unika teknik. Forskargruppernas arbete och resultat kan dessutom vara vägen till ett sålt system.

Lumito – Associated member i PathLAKE

Att vi numera är en Associated member i PathLAKE ser jag som en fjäder i hatten för oss. PathLAKE består av ledande NHS Trusts och brittiska universitet, vilka i samarbete med industriella partners ligger i framkant när det gäller innovation inom digital patologi. Medlemskapet är ett erkännande att Lumito står för en lovande innovativ teknik som kan bli en del av AI-driven diagnostik i framtiden (länk till pressmeddelande).

Vår kassa har stärkts ytterligare tack vare det cirka 75 procentiga tecknandet av teckningsoptioner av serie TO4. Lumito har tillförts cirka 46,2 MSEK före emissionskostnader. Jag vill rikta mitt och mina medarbetares tack till alla aktieägare som därmed har visat sitt starka förtroende för vårt arbete.

Efter kvartalets slut fick vi besked att vårt varumärke på den framtida kliniska produkten numera är registrerat i USA. Acri® registrerades i EU i februari 2021 och i Kina under 2021-2022.

Vid den senare analysen av resultatet vid driftsättningen av scannern med slutgiltig design gavs indikationer på att lanseringen av en färdig produkt kommer bli något försenad på grund av olika faktorer som vi delvis tyvärr inte kunnat påverka (länk till pressmeddelande). Lumito kommer fortfarande att erbjuda den växande marknaden en välfungerande, hållbar CE-märkt produkt som möter behovet av bättre lösningar inom forskning och diagnostik. SCIZYS levererar bra bilder som möter marknadens krav, både i konventionell brightfieldteknik och med vår unika UCNP (Upconverting Nano Particles) inmärkning. Den pre-lansering som påbörjades tidigare i år, för att stärka kännedomen om SCIZYS och vår unika teknik, fortsätter och intensifieras som planerat under årets sista månader. Nu ser jag fram emot kommande månader, resultat från pågående förstudier, marknadsföring i Norden, att ställa ut på Digital Pathology i London och att vår första produkt blir tillgänglig för marknaden.

Lund i november 2022

Mattias Lundin, Lumitos VD

Länk till hemsida där rapporten finns i sin helhet

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2022 kl. 08.30.

För ytterligare vänligen information, kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

http://www.lumito.se/

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito, för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.