Lumito AB publicerar kvartalsrapport 1, 2023

Finansiell översikt för första kvartalet

1 januari till 31 mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7 245 (-6 430) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,04 (-0,04) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -6 684 (-8 960) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 42 113 (41 024) TSEK.

Bolagets utveckling under första kvartalet

Omsättning och resultat under första kvartalet

 • Nettoomsättningen för första kvartalet 2023 uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Rörelsens kostnader inklusive aktiverade kostnader för första kvartalet uppgick till 11 058 (9 176) TSEK. Större andel av kostnaderna har aktiverats i kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, 3 744 (2 720) TSEK. Ökning av personalkostnader är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation med fler antal anställda.
 • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -7 246 (-6 430) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -7 245 (-6 430) TSEK.

Kassaflödet första kvartalet

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till -7 214 (-6 397) TSEK.
 • Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden -6 684 (-8 960) TSEK.
 • Periodens totala kassaflöde uppgick till -10 602 (5 585) TSEK. I föregående års siffror var en del av inbetald nyemission på 17 265 TSEK inkluderad.

Personal

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 15 (14) varav 3 (4) kvinnor.

Investeringar, likviditet och finanisell ställning

Den 31 mars 2023 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för utveckling till 80 405 (65 731) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbetet relaterat till bolagets produkter. Aktiveringen under året har varit enligt principer som är relaterat till utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

Bokförda investeringar i patentportföljen uppgick till 4 139 (3 302) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 42 113 (41 024) TSEK.

Eget kapital uppgick till 122 732 (106 190) TSEK.

Soliditeten var 94 (94) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • En exklusiv 1-timmes presentation av Lumitos teknik och produkt för potentiella slutkunder i Öresundsregionen hölls på Lumitos kontor i mitten av februari. Besökarna fick även se Lumitos laboratorium och där en demonstration av SCIZYS -instrumentet.

 • Nästa steg i lanseringsstrategin efter Europa planeras att bli den amerikanska marknaden, vilket är världens största forskningsmarknad avseende histologi. Lumito kommer initialt att fokusera på Pharma och CRO:s, vilka tillsammans beräknas vara värda cirka 610 miljoner USD år 2027.

 • VD Mattias Lundin presenterade Lumito på Aktieportföljen LIVE i februari. 

 • Lumitos team utökas med en nordisk produktspecialist, Ola Andersson, som tillträdde sin tjänst i mitten av mars.

 • Valberedningen i Lumito utsågs i enlighet med de tre röstmässigt största aktieägarna inför årsstämman 2023.

 • En presentation av resultat från en förstudie med hjälp av Lumitos avbildningsteknik publicerades på Lumitos hemsida. Presentationen är en del av den exklusiva presentationen som hölls på Lumitos kontor i mitten av februari.

 • EMC-testning påbörjades i slutet av mars på ett externt företag i Tyskland, för att säkerställa att Lumitos produkt SCIZYS uppfyller samtliga relevanta krav.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Lumito har blivit inbjudna att presentera på det årliga Tucson Symposium, arrangerat av Roche. Symposiet hålls den 2-3 maj i Arizona, USA, och samlar cancerexperter och ledande forskare från hela världen för att diskutera upptäckter och innovationer som kommer att påverka patienternas resultat och forma framtiden för cancermedicin.

VD-ord

Under första kvartalet av 2023 har kommersialiseringsarbetet intensifierats ytterligare, flertalet riktade satsningar mot målgruppen har genomförts för att förbereda den stundande lanseringen. Potentiella slutkunder har bekräftat SCIZYS problemlösningsförmåga efter att ha insett mervärdet som produkten potentiellt kan tillföra i deras dagliga arbete, lanseringsstrategin har utvecklats och EMC-testningen har påbörjats.

Vi har under kvartalet bjudit in till ett flertal exklusiva presentationer för forskare och patologer i Öresundsregionen där en bolagspresentation, en presentation av goda resultat från en avslutad förstudie och en demonstration av SCIZYS-instrumentet har hållits på vårt kontor i Lund. Kort därefter förstärktes Lumitos team med en nordisk produktspecialist, Ola Andersson, och en marknadskoordinator, Elin Lindh, vilket resulterar i ett numera komplett sälj- och marknadsteam. Jag är otroligt glad över att ha både Ola och Elin på plats inför kommande fas i bolaget. Vi har mycket spännande och viktigt arbete framför oss.

I början av året konkretiserades våra långsiktiga tankar och planer för nästa steg i lanseringsstrategin. Efter att Lumitos lösning SCIZYS fått ordentligt fotfäste och framgång i Europa tänker vi vända oss till världens största forskningsmarknad avseende vävnad USA. Den potentiella marknaden där förväntas växa med ca 6% per år och ha ett värde på cirka 733,6 MUSD år 2027, där läkemedelsutveckling är störst med en ca 48% andel.

SCIZYS kommer att erbjuda marknaden en helt ny avbildningsteknik som adderar nya möjligheter till högre kvalitet, träffsäkerhet och mer effektiva analysprocesser för användarna. Utöver våra fysiska presentationer och kundbesök så har vår marknadsföring i digitala medier riktat mot målgruppen inom forskningslaboratorier expanderat markant för att öka kännedomen om SCIZYS fördelar i förhållande till dagens traditionella metoder, för att minska tröskeln vid lansering. 

I slutet av kvartalet passerade bolaget ytterligare en milsten då EMC-testning av SCIZYS påbörjades hos ett externt företag i Tyskland. Det ger Lumito en extern bedömning som säkerställer att produkten uppfyller samtliga relevanta krav. Inför EMC-testningen har ett intensivt arbete pågått tillsammans med vår samarbetspartner Optronic Partner pr för att få samtliga slutgiltiga designdetaljer på plats. Vi har kommit ytterligare ett steg närmare vår CE märkning och kommersiell lansering. 

Jag vill ännu en gång tacka samtliga Lumitos aktieägare för ert förtroende, vår eminenta personal och våra samarbetspartners för professionellt arbete.  Tillsammans möjliggör vi en lansering av vår första produkt. Jag ser fram emot kommande månader och att SCIZYS blir tillgänglig för marknaden.

Lund i maj 2023

Mattias Lundin

VD Lumito AB (publ)

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2023 kl. 08.15.