Lumito AB publicerar bokslutskommuniké 2022

Finansiell översikt

1 oktober – 31 december 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6 612 (-6 855) TSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,08) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -5 153 (-2 270) TSEK.

Helår, 1 januari – 31 december 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -27 037 (-26 373) TSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,30) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -29 576 (-22 197) TSEK.
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 52 715 (35 439) TSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

11 OKTOBER


Acri – varumärket för Lumitos planerade framtida produkt i klinisk miljö – har nu även registrerats i USA. Acri® registrerades i EU i februari 2021 och i Kina under 2021–2022.

17 OKTOBER


Styrelseledamoten BG (Bengt Göran) Svensson har meddelat att han avgår på egen begäran och på grund av medicinska skäl ur Lumitos styrelse, men också ur samtliga styrelser där han har uppdrag.

18 OKTOBER


Lumitos forsknings- och utvecklingsteam har deltagit i driftsättningen av bolagets scanner med den slutliga produktdesignen hos den svenska samarbets-partnern, Optronics Partner pr.

30 OKTOBER

Bolaget har informerat om att lanseringen av en färdig produkt, planerad till slutet av 2022, blir något försenad och beräknas ske under första delen av 2023.

1 NOVEMBER


Pre-lanseringsfasen av SCIZYS by Lumito fortsätter oförminskat. Lumito kommer att finnas representerat i egen monter på Digital Pathology & AI Congress: Europe. Annonsering sker i den internationella facktidskriften The Pathologist. Med digital kampanj på LinkedIn nås forskare, patologer och onkologer i Sverige såväl som i övriga Norden.

15 NOVEMBER


Lumito uppdaterar marknadsinformationen gällande den europeiska marknaden för vävnadsdiagnostik inom segmentet forskningslaboratorium där bolaget planerar att lansera sin första produkt.

8 DECEMBER


Den vetenskaplig artikeln ”Extracellular galectin 4 drives immune evasion and promotes T-cell apoptosis in pancreatic cancer” är publicerad i Cancer Immunology Research.

22 DECEMBER

Lumito har rekryterat Anna Linde som Quality Manager. Anna Linde tillträder den 9 januari 2023 och har mer än 20 års erfarenhet från både medical device industrin, av IVD-produkter (in-vitro-diagnostiska produkter), och från läkemedelssidan.

Händelser efter kvartalets slut

Inga väsentliga händelser efter årets slut finns att rapportera.

Vd-kommentar: Tre starka fokus under kvartalet

Under kvartalet har pre-lanseringsfasen för vår första produkt SCIZYS by Lumito fortsatt.

Vi har haft tre starka fokus:

1. Färdigställandet av den första produkten för forskningslaboratorierna och driftsättning av scannern med den slutliga produktdesignen,

2. Vår value proposition – vår produkts unicitet – har bekräftats i interna såväl som externa studier,

3. Slutligen har marknadsföringen mot potentiella kunder och partners intensifierat.

Vi summerar ett händelserikt och arbetsintensivt år där milstolpe efter milstolpe har passerats. Under första delen av 2023 kommer Lumito att erbjuda den biomedicinska forskarvärlden nästa generations IHC (immunhistokemiska)-detektionssystem, före en produkt i klinisk miljö.

Förstudien tillsammans med en forskargrupp vid Umeå universitet avslutades med goda resultat där vi fick bevis på vår tekniks fördelar. En teknik helt fri från autofluorenscence och med en väldigt låg detektionströskel. Jämfört med traditionella DAB färgningar är tekniken bättre för kvantifiering av signal då den bruna DAB färgsignalen blir mättad väldigt snabbt, vilket försvårar kvantifiering. Forskargruppens artikel ”Extracellular galectin 4 drives immune evasion and promotes T-cell apoptosis in pancreatic cancer” publicerades i Cancer Immunology Research i december. Vid Uppsala universitet utforskas möjligheterna med Lumitos UCNP (Up Converting Nano Particles), som del i en detektionsmetod i olika forskningssammanhang för en säkrare bedömning. En annan forskargrupp, vid University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust i Storbritannien, detekterar deposition av immunkomplex- och komplement i njurbiopsi. Ytterligare en förstudie pågår. På Dalarnas forskningslaboratorium analyseras om våra UCNP:s är kompatibla med gängse analysmetoder gällande bröstcancer.

Det patent som beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider, sedan tidigare godkänt i Australien, Kina, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Indien, Japan, Korea, USA och Sydafrika, är numera även godkänt i Kanada. Acri® – varumärket för Lumitos planerade framtida produkt i klinisk miljö – har nu även registrerats i USA. Acri® var sedan tidigare registrerat i EU och i Kina. Jag vill tacka de aktieägare som stöttar och tror på vår produkt och som visade detta i den riktade företrädesemissionen följt av teckningsperioden av optioner, då bolaget tillfördes ytterligare cirka 46,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Tillskottet möjliggör att vi kan fortsätta implementera strategin för ett starkt och framgångsrikt bolag. Grundat på analysen av resultatet vid driftsättningen av scannern beslutade vi att genomföra smärre justeringar för optimering av scannerns design. Detta innebar förändrade leveranstider, långa väntetider på testning av den slutgiltiga produkten och att planerad lansering sköts fram till första delen av år 2023. Vi kommer fortfarande erbjuda den växande totalmarknaden för biomedicinsk forskning en välfungerande, hållbar CE-märkt produkt som levererar bra bilder och möter marknadens krav, både i konventionell brightfield-teknik och med vår unika UCNP inmärkning.

Vi representerades på fullsatta Digital Pathology & AI Congress: Europe med över 440 deltagare. Majoriteten av dem var pålästa i vår teknik och sökte upp oss aktivt för att få veta mer. De värdeskapande fördelarna som vår teknik möjliggör – en unik, extra, osynlig signal inom traditionellt immunhistokemiskt (IHC) arbetsflöde – tydliggjordes för allt fler, precis som att vi har något som skiljer sig från dagens teknik. Det blev tydligt att vi har en plats bland redan etablerade företag. Uniciteten gör oss intressanta för potentiella kunder och samarbetspartners. Genom redaktionella annonser har vi haft möjlighet att nå totalt 200 000 yrkesverksamma inom laboratoriebranschen. Annonserna har kompletterats med LinkedIn kampanjer riktade till patologer, forskare med flera i Norden. Slutligen har en kvalitetschef, en viktig roll i fortsatt arbete, rekryterats.

Jag summerar ett händelserikt och arbetsintensivt år där milstolpe efter milstolpe har passerats. Året då det oberoende granskningsföretaget BSI Group godkände certifieringen av vårt kvalitetssystem enligt ISO 13485. Året då samarbetsavtal och avsiktsförklaring för produktion av scanner såväl som reagenser tecknades. Dessutom visade vi för första gången vår produkt externt på patologikongressen i Basel. År 2023 blir ett intressant år för Lumito med fortsatt produktexponering och kundbearbetning, men är också året då vi erövrar ytterligare en milstolpe: leverans av vårt första system till vår första kund. Efter lansering på forskningslaboratorier i Sverige och i övriga Skandinavien, följt av Europa och USA, siktar vi på lansering av en klinisk produkt.

Jag vill tacka hela Lumito teamet för ett starkt engagemang och dedikerat arbete 2022. Nu kör vi!

Lund i februari 2023


Mattias Lundin, VD Lumito AB (publ)

Länk till hemsida där rapporten finns i sin helhet

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl. 08.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.