Kvartalsrapport 2019 Q3 från Lumito AB (publ).

Tredje kvartalet

 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 325 (-1 125) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,02 (-0,04) SEK.
 • Kassaflödet efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -8 773 (-1 929) TSEK.
 • Alfaprototypen av instrumentet är levererat till Lumito enligt plan.

Januari till september

 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 317 (-2 898) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,14 (-0,12) SEK.
 • Kassaflödet efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -6 333 (-5 803) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 22 029 (18 389) TSEK.
 • Första resultaten från ny instrumentprototyp visar väsentligt förbättrad bildkvalitet.
 • Startat samarbete med CR Competence avseende karakterisering av nanopartiklar.
 • Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutades.
 • Patentansökan rörande användning av pulserat ljus vid avbildning är godkänd i USA.
 • Bolaget anlitar QAdvis och startar arbetet mot CE-märkning.
 • Företrädesemissionen som genomfördes under maj/juni 2019.
 • Sista dag för handel med Lumito AB (publ) TO1 var den 3 juli 2019.
   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Viktiga framsteg i produktutvecklingen – samtidig infärgning i samma snitt med hög detaljeringsgrad.
 • Lumito inleder samarbete med RISE.

 

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. By clicking ”Accept”, you consent to our use of cookies. Cookie Policy.