Kvartalsrapport 2019 Q3 från Lumito AB (publ).

Tredje kvartalet

 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 325 (-1 125) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,02 (-0,04) SEK.
 • Kassaflödet efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -8 773 (-1 929) TSEK.
 • Alfaprototypen av instrumentet är levererat till Lumito enligt plan.

Januari till september

 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 317 (-2 898) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,14 (-0,12) SEK.
 • Kassaflödet efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -6 333 (-5 803) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 22 029 (18 389) TSEK.
 • Första resultaten från ny instrumentprototyp visar väsentligt förbättrad bildkvalitet.
 • Startat samarbete med CR Competence avseende karakterisering av nanopartiklar.
 • Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutades.
 • Patentansökan rörande användning av pulserat ljus vid avbildning är godkänd i USA.
 • Bolaget anlitar QAdvis och startar arbetet mot CE-märkning.
 • Företrädesemissionen som genomfördes under maj/juni 2019.
 • Sista dag för handel med Lumito AB (publ) TO1 var den 3 juli 2019.
   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Viktiga framsteg i produktutvecklingen – samtidig infärgning i samma snitt med hög detaljeringsgrad.
 • Lumito inleder samarbete med RISE.