Kvartalsrapport 2, 2020 från Lumito AB (publ).

Finansiell översikt andra kvartalet

Andra kvartalet, 1 april- 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 202 (-2 034) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,06 (-0,07) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 200 (-2 034) TSEK.

Första halvåret, 1 januari- 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6 997 (-3 992) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,10 (-0,14) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 993 (-3 932) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 12 418 (37 123) TSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 1 april – 30 juni 2020

 • Lumitos patentfamilj som beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider har godkänts i Sydkorea. Patentet är tidigare godkänt i Australien, Kina, Sydafrika, USA och Japan.

 • Lumitos utvecklingspartner TTP i Cambridge har informerat om att leveransen av Lumitos instrument avsett för validering på referenskliniker beräknas ske i juni vilket är ca 6-8 veckor senare än planerat på grund av den rådande coronapandemin och att Storbritannien sedan ett antal veckor befinner sig i en lock-down.

 • Årsstämma i Lumito AB (publ) ägde rum i Lund den 27 maj 2020. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

 • Den 30 maj avslutades den andra och sista teckningsperioden för teckningsoptionen Serie 2 TO2. Totalt har 99,3 procent tecknats, varav 28 procent i det sista teckningsfönstret till lösenpris 1,55 SEK per aktie.

 • Totalt i de två teckningsperioderna har 15 365 753 nya aktier tecknats och Lumito därmed tillförts totalt ca 22,7 MSEK före emissionskostnader varav ca 6,5 MSEK i det sista teckningsfönstret. De totala emissionskostnaderna beräknas totalt att uppgå till ca 0,9 MSEK. 

 • TTP levererade Lumitos nya scanner. Programvaruuppdateringar och slutliga tester av scannern kommer att utföras i Lund i Lumitos regi. ”Det är en viktig milstolpe att vi nu, enligt plan, har fått levererat det instrument som ska användas för intern verifiering och extern validering på klinik. Vi har valt att genomföra slutliga tester och uppdateringar i Sverige då det är mer effektivt med de resebegränsningar som finns till Storbritannien på grund av Corona-pandemi, säger VD Stefan Nilsson.”

Händelser efter periodens slut

 • Leverans från RISE. RISE har på uppdrag av Lumito bedrivit utveckling av protokoll för framtagning av reagens baserat på UCNP:s (UpConverting NanoParticles) för inmärkning av vävnad. Lumito har under våren etablerat egen labbkapacitet med hög kompetens inom  funktionalisering av uppkonverterande nanopartiklar och genomför nu den slutliga optimeringen i egen regi. Detta ligger i linje med bolagets strategi att successivt bygga upp en egen organisation med kompetens och kapacitet att fortsätta utveckling och förvaltning av våra nuvarande och kommande produkter. Målet är att ha reagenser och scanner klara för verifiering och extern validering under Q3.

 • Behovet av bättre diagnostisk pålitlighet är stort och omedelbart och Lumito har en lösning med potential, säger Björn Isfoss, chefspatolog och Lumitos rådgivare.

 • Lumitos VD Stefan Nilsson har avlidit. Styrelsen har utsett styrelseledamoten Urban Widén som tillförordnad VD och Henrik Ljung till vice VD. Arbetet med att finna Stefan Nilssons efterträdare inleddes omedelbart.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Widén, tf VD Lumito AB (publ) Tel: 070-466 31 60.
E-post: uw@lumito.se
www.lumito.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl 08:30.

Lumito är ett svenskt företag och bildades som en spin-off från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Tekniken bygger på fluorescens från uppkonverterande nano­partiklar och syftar till att höja kvaliteten och korta tiderna för analys av vävnadsprover. Genom att utveckla ett nytt innovativt analysinstrument och tillhörande infärgningsvätskor vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker diagnostik i den individ­anpassade sjukvården. 

Aktien handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.