Kvartalsrapport 1, 2020 från Lumito AB (publ).

Finansiell översikt första kvartalet, 1 januari- 31 mars 2020

 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 795  (-1 958) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,04 (-0,08) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 793 (-1 958) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 17 675 (8 079) TSEK.

Bolagets utveckling under perioden 1 januari – 31 mars 2020

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för första kvartalet 2020 uppgick till 0 (0) TSEK. Rörelsens kostnader inklusive investeringar för första kvartalet uppgick till 12 903 (6 721) TSEK. Ökningen är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation.  Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -2 794 (-1 958) TSEK och resultatet efter skatt upp-gick till -2 795 (-1 958) TSEK. 

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till -2 793 (-1 958) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden – 2 953 (-1 282) TSEK. Periodens kassaflöde uppgick till -12 871 TSEK (-5 613). 

Personal
Medelantalet anställda under perioden uppgick till 5(2) varav 2(0) kvinna.

Investeringar, likviditet och finansiell ställning
Den 31 mars 2020 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för forskning och utveckling till 43 289 (13 533) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbetet relaterat till bolagets produkter. Aktiveringen under kvartalet har varit enligt principer som är relaterat till utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.
Bokförda investeringar i patentportföljen uppgick till 1 782 (1 254) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter.
Likvida medel på balansdagen uppgick till  17 675 (8 079) TSEK. 
Eget kapital uppgick till 58 920 (20 189) TSEK.Soliditeten var 91 (87) procent.
 

Väsentliga händelser under första kvartalet 1 januari – 31 mars 2020

 • Andreas Johansson tillträdde som CTO den 13 januari 2020 och tog över efter Anders Sjögren som haft rollen sedan våren 2017. Anders finns kvar i Lumitos organisation och kommer att fortsätta bidra till bolagets utveckling, som senior rådgivare.

 • Utvecklingen av Lumitos första produkt (instrument + infärgningsvätska) inom digital vävnadsdiagnostik, för analys av vävnadssnitt infärgade med bolagets nano-baserade infärgningsvätskor, är inne i slutfasen innan lansering. Utvecklingen av själva instrumentet går planenligt och de första instrumenten avsedda för kundvalidering hos referenskliniker och i mitten av februari 2020 var planen att instrumenten skulle levereras med CE-märkning under april.
 • Lumitos partner för utveckling av infärgningsvätskor, RISE, meddelade i februariatt arbetet med infärgningsvätskorna fortfarande pågick och beräknades vara klart under andra kvartalet.
 • Lumitos team utökades med en produktspecialist med en relevant bakgrund som civilingenjör i kemi i kombination med stark social kompetens och erfarenhet från marknads- och försäljningsarbete. Tim Nilsson påbörjade sin anställning den 9 mars. 

Händelser efter periodens slut

 • Lumitos patentfamilj som beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider HAR godkänts i Sydkorea. Patentet är sedan tidigare godkänt i Australien, Kina, Sydafrika, USA och Japan.

 • Lumitos utvecklingspartner TTP i Cambridge har informerat om att leveransen av Lumitosinstrument avsett för validering på referenskliniker beräknas ske i juni vilket är ca 6-8 veckor senare än planerat på grund av den rådande coronapandemin och att Storbritannien sedan ett antal veckor befinner sig i en lock-down.
 • Bolaget bedömer inte att instrumentleveransen i juni påverkar kundvalideringen hos referensklinikerna i större omfattning. Lumitos partner RISE har tidigare meddelat att arbetet med infärgningsvätskorna förväntas blir klart under andra kvartalet och detta överensstämmer tidsmässigt med instrumentets nya leveransdatum.