Kommuniké från extra bolagsstämma i Lumito AB (publ)

 

Extra bolagsstämma i Lumito AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum onsdagen den 24 november 2021. Mot bakgrund av den situation som råder till följd av covid-19 genomfördes extra bolagstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på Bolagets hemsida, www.lumito.se. Samtliga beslut som den extra bolagsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

 

Företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units)

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, som vid full teckning initialt kan tillföra Bolaget cirka 69 MSEK, före emissionskostnader. Beslutet medför att Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2 170 880 kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet att Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 2 062 336 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna.

 

Högst 4 341 760 units kan komma att emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som de äger på avstämningsdagen. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) uniträtt. Tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, dvs. tjugo (20) nya aktier och nitton (19) nya teckningsoptioner av serie TO4. Detta innebär att högst 86 835 200 nya aktier och högst 82 493 440 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut.

 

Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 1 december 2021. Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen kommer att vara den 29 november 2021. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 3 december 2021 till och med den 17 december 2021. Emissionskursen för varje unit kommer vara 16 kronor, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad aktie på 0,80 kronor. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.

 

Företrädesemissionen omfattas till cirka 3,2 procent av teckningsförbindelser och till cirka 76,8 procent av emissionsgarantier, och omfattas således till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

 

Företrädesemissionen genomförs i syfte att långsiktigt kunna producera, löpande vidareutveckla, sälja och marknadsföra Bolagets produkterbjudande.

 

För ytterligare information, kontakta:

 

Mattias Lundin, CEO

Tel: +46 (0)76 868 45 09

E-post: ml@lumito.se

 

 

 

 

 

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se. 

 

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.