Kommuniké från årsstämma i Lumito AB (publ)

Årsstämman i Lumito AB (publ) ägde rum den 27 maj 2022. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.lumito.se.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av Urban Widén, Stefan Andersson-Engels, Roland Andersson och Ulf Bladin, samt nyval av Ingrid Hultgren och Bengt Göran Svensson. Till styrelsens ordförande omvaldes Urban Widén.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till fyra prisbasbelopp och till två prisbasbelopp för var och en av övriga styrelseledamöter.

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 782 291 kronor genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt vilken gränserna för aktiekapitalet höjs till att vara lägst 3 875 000 kronor och högst 15 500 000 kronor, samt att gränserna för antalet aktier höjs till att vara lägst 155 000 000 och högst 620 000 000.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende principer för tillsättande av valberedning och dess arbete.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin

E-post: ml@lumito.se

Tel: 076-868 45 09

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.