KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LUMITO AB (PUBL)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 kl. 14.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Mårtenstorget 5, 223 51 Lund.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2024,
  • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 30 april 2024.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Lumito AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Studentgatan 6, 211 38 Malmö eller via e-post till lumito@lindahl.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 30 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.lumito.se.

Förslag till dagordning
1.          Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2.          Upprättande och godkännande av röstlängd
3.          Val av en eller två protokolljusterare
4.          Godkännande av dagordning
5.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.          Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7.          Beslut om:
a)          fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b)          dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c)          ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8.          Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
9.          Val av styrelse och revisorer
10.       Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12.       Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningen har lämnat förslag till beslut under punkterna 1 och 8–10. Enligt de principer om utseende av valberedningen som beslutades av årsstämman 2022 har valberedningen bestått av (i) Mats Olsby, representant för eget innehav (ii) Masoud Khayyami, representant för MTT Capital AB samt Cardeon AB, och (iii) Håkan Andersson, representant för eget innehav. Ordförande i valberedningen har varit Mats Olsby.

Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Johan Herrström, Advokatfirman Lindahl, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning ska ske för räkenskapsåret 2023, d.v.s. att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fem. Inga suppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Stefan Andersson-Engels och Ulf Bladin samt nyval av Mattias Lundin, Marcus Åström och Kerstin Jakobsson. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Kerstin Jakobsson.

Kerstin Jakobsson har en lång gedigen erfarenhet genom styrelsearbete och ledande exekutiva befattningar inom medicinteknik och life science. Är nu styrelseordförande i Diagonal Bio AB (publ.) samt styrelseledamot i Queen Invest AB, OctaQuest AB och TeEkMi (Sustainability) Holding AB. Hon har en examen inom kemi från Lunds tekniska högskola.

Marcus Åström har arbetet inom finansbranschen i många år såväl i Sverige som utomlands. Arbetar för närvarande med att assistera bolag med affärsutveckling och kapitalanskaffning genom sitt egna bolag Riverstream Partners. Han har bl.a. en examen inom ekonomi från Umeå universitet samt erfarenheter från ledande positioner hos Insurtech och East Capital.

Mattias Lundin är för närvarande VD för Lumito AB (publ). Han är även styrelseordförande i Decon Products Holding AB samt styrelseledamot i Neola Medical AB. Han har bl.a. en marknadsekonom examen från IHM Business School i Stockholm samt erfarenheter från ledande positioner hos CellaVision AB (publ.) och Arjo koncernen.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med sex prisbasbelopp till styrelseordföranden och med fyra prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Arvodet inkluderar eventuellt utskottsarbete. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 2 500 000 kr genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Mårtenstorget 5, 223 51 Lund samt på Bolagets webbplats, www.lumito.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga vid årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
__________________

Lund i april 2024

Lumito AB (publ)

Styrelsen