Halvårsrapport för LUMITO AB (publ) JANUARI – JUNI 2019

Lumito AB (publ) publicerar kvartalsrapport för Q2 2019 (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.lumito.se

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 034 (-1 277) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,07 (-0,05) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 034 (-1 277) TSEK.
 • Bolaget anlitar QAdvis och startar arbetet mot CE-märkning.
 • Extra bolagsstämma hölls den 25 april 2019 och beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units) togs samt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units).
 • Företrädesemissionen som genomfördes under maj/juni 2019 bestående av aktier och teckningsoptioner TO2. Emissionen jämte övertilldelning tillförde Bolaget cirka 38,7 MSEK kontant före emissionskostnader.

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 992 (-1 773) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,14 (-0,08) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 992 (-1 773) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 37 123 (21 336) TSEK.
 • Första resultaten från ny instrumentprototyp visar väsentligt förbättrad bildkvalitet.
 • Startat samarbete med CR Competence avseende karakterisering av nanopartiklar.
 • Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutades.
 • Patentansökan rörande användning av pulserat ljus vid avbildning är godkänd i USA.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Sista dag för handel med Lumito AB (publ) TO1 var onsdag 3 juli 2019. 2 000 nya aktier emitterades och aktiekapitalet ökade med 50 kr.
 • Alfaprototypen av instrumentet är levererad till Lumito enligt plan.