HALVÅRSRAPPORT FÖR LUMITO AB (publ) JANUARI – JUNI 2018

ANDRA KVARTALET

 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 277 (-84) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick -0,05 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 277 (-84) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 21 336 (57) TSEK.
 • Nyemissionen i juni har delregistrerats om 18 725 TSEK.
 • Bolaget har fortsatt arbetet med första utvecklingsfasen av instrument och reagenser inom området vävnadsdiagnostik tillsammans med utvecklingspartnern TTP plc.
 • Bolaget beslutade att skjuta upp marknadsnoteringen av Lumito AB:s aktie.

FÖRSTA HALVÅRET

 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 773 (-86) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 773 (-86) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Efter periodens utgång har slutregistrering av nyemissionen i juni skett och uppgår till 19 575 TSEK och antalet aktier i bolaget uppgår till 28 394 390.
 • Efter periodens utgång har bolagets styrelse fattat beslut om att inleda en process avseende notering på NGM Nordic MTF under andra halvåret 2018.
 • Steg 1 i utvecklingsprojektet tillsammans med TTP plc är försenat med ca 3 månader.

VD-KOMMENTAR

Med en ökande befolkning, högre genomsnittlig levnadsålder och nya individanpassade behandlingsmetoder ökar antalet vävnadsprover som då kräver fler och specifika analyssvar. Samtidigt är bristen på erfarna patologer stor vilket ger långa svarstider efter provtagning.

Med Lumitos teknologi finns förutsättningar att väsentligt förbättra avbildningarna av vävnadsproverna vilket innebär kortare analystider och högre kvalitet av analyserna. Med högre kontrast i avbildningar finns förutsättningar att i förlängningen kunna automatisera analyserna och därigenom ytterligare öka effektiviteten.

Under perioden har utvecklingsarbetet tillsammans med vår partner TTP plc (The Technology Partnership) fortskridit enligt budget. Steg två i utvecklingsprocessen startas så fort tester och optimeringar i steg 1 är slutförda vilket beräknas ske under Q3.

Optimeringen har tagit något längre tid än enligt plan, vilket innebär en försening av projektet med cirka 3 månader.

Under perioden genomfördes den publika spridningsemissionen som ett led inför den planerade noteringen av Bolaget. Emissionen beräknas finansiera verksamheten fram till juni 2019.

Den planerade noteringen har skjutits fram och styrelsen har beslutat att inleda en granskning av bolaget med avsikt att vid godkännande noteras på NGM under andra halvåret 2018.

Lund den 28 augusti 2018 Stefan Nilsson, VD för Lumito AB

OMSÄTTNING OCH RESULTAT ANDRA KVARTALET

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2018 uppgick till 0 (0) TSEK.

Rörelsens kostnader för andra kvartalet uppgick till 2 964 (84) TSEK. Ökningen är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -1 277 (-84) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -1 277 (-84) TSEK.

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 1 (0) varav 0 (-) kvinnor.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Den 30 juni 2018 uppgick de ackumulerade bokförda investeringarna för balanserade utgifter för forskning och utveckling till 3 721 (0) TSEK. Summan avser fortsatt utvecklingsarbetet relaterat till bolagets produkter. Aktiveringen under andra kvartalet har varit enligt principer som är relaterat till forskning och utveckling, främst nedlagda konsultkostnader.

Motsvarande värde på patentportföljen uppgick till 922 (383) TSEK varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterat till bolagets produkter.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet uppgick till -1 277 (- 84) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden –2 218 (38) TSEK.

Likvida medel på balansdagen uppgick till 21 336 (57) TSEK.

Eget kapital uppgick till 24 286 (-200) TSEK.

Soliditeten var 91 (25) procent.

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG

Nettoomsättningen för första halvåret 2018 uppgick till till 0 (0) TSEK.

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -1 773 (-86) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -1 773 (-86) TSEK. Ökningen är främst relaterat till fortsatt satsning på forskning och utveckling samt uppbyggnad av framtida organisation.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret uppgick till -1 773 (-86) TSEK. Efter förändringar i rörelsekapital var kassaflödet under perioden –3 874 (102) TSEK.

Vid årsstämman den 9 mars beslutades att ändra bolagsform till publikt bolag (pub).

Bolaget har påbörjat första utvecklingsfasen av instrument och reagenser inom området vävnadsdiagnostik tillsammans med utvecklingspartnern TTP plc i Cambridge UK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Nyemission genomfördes i slutet på juni och delregistreringen av emissionsbeloppet tillförde bolaget 18 725 TSEK. Aktiekapitalet ökade då med 94 TSEK till 706 TSEK. Antalet aktier som emitterades och delregistrerades uppgick till 3 745 033. Antalet totala aktier i bolaget uppgick därefter till 28 224 390.

Bolaget beslutade att skjuta upp marknadsnoteringen av Lumito AB:s aktie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter periodens utgång har slutregistrering av nyemissionen i juni skett och uppgår till 19 575 TSEK och antalet aktier i bolaget uppgår till 28 394 390. Initialt tecknades 20,4 MSEK, men några aktieägare har valt att inte fullfölja teckningen efter det att noteringen av Lumito skjutits upp.

Steg två i utvecklingsprocessen startas så fort tester och optimeringar i steg 1 är slutförda vilket beräknas ske under Q3. Optimeringen har tagit något längre tid ön enligt plan, vilket innebär en försening av projektet med cirka 3 månader.

Efter periodens utgång har bolagets styrelse fattat beslut om att inleda en process avseende notering på NGM Nordic MTF under andra halvåret 2018.

REDOVISNINGS-OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna halvårsrapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokförings- nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Mer om bolagets redovisningsprinciper finns på sidorna 6-7 i årsredovisningen 2017. Redovisningsprinciperna är oförändrade.

Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna delårsrapport avser tusental svenska kronor och miljontal svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror med motsvarande period föregående år.

REVISORERS GRANSKNING

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Finansiell kalender 
Delårsrapport jul-sep 2018 10 30
Bokslutskommuniké 2019 02 15
Lund 28 augusti 2018
Styrelsen

*Nyckeltalsdefinitioner

Resultat per aktie = Resultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden
Kassaflöde per aktie = Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden dividerat med
genomsnittligt antal aktier under perioden.
Soliditet = Eget kapital på balansdagen dividerat med balansomslutningen på balansdagen.
Eget kapital per aktie = Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen.