Första inlösenperiod avseende Lumito teckningsoption TO2 inledd

Under perioden 1 november 2019 till den 29 november 2019 infaller den första inlösenperioden avseende Lumito teckningsoption TO2. Under denna period äger innehavare av Lumito teckningsoption TO2 rätt att för två teckningsoptioner TO2 köpa en nyemitterad aktie Lumito AK till priset av 1,45 SEK per aktie. 

Aktieinvest agerar som emissionsinstitut avseende inlösen av teckningsoptionerna och nedan följer information kring det praktiska förfarandet.

DIREKTREGISTRERADE INNEHAVARE AV TECKNINGSOPTIONER (VP-KONTO)

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast den 29 november 2019.
 

Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 29 november 2019, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln. Länkar till anmälningssedlar finns på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se/lumito2019to och på Lumitos hemsida www.lumito.se.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAVARE AV TECKNINGSOPTIONER (DEPÅ)  

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 29 november 2019, då olika förvaltare har olika handläggningstider.