Extra bolagsstämma i Lumito AB (publ)

Extra bolagsstämma i Lumito AB (publ) ägde rum torsdagen den 19 augusti 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes extra bolagstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.lumito.se. Samtliga beslut som den extra bolagsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Incitamentsprogram, innefattande riktad emission av teckningsoptioner

Den extra bolagsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för Mattias Lundin, verkställande direktör i bolaget, innefattande en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner. Avsikten med programmet är främja en långsiktigt ökad intressegemenskap mellan den verkställande direktören och bolagets aktieägare. Teckningskursen per teckningsoptionerna kommer att fastställas till marknadsvärdet med tillämpning av Black & Scholes-optionsvärderingsmodell per den 2 september 2021.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 2 december 2024 till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 19 augusti 2021 till och med den 1 september 2021. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 25 000 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 1,14 procent beräknat på antalet aktier och röster efter utnyttjandet av teckningsoptionerna.

Verkställande direktörens förvärv av teckningsoptioner kommer att subventioneras av bolaget genom att verkställande direktören erhåller en kontant extra ersättning (bonus) uppgående till priset för de teckningsoptioner som deltagaren förvärvar, dock högst 500 000 kronor före skatt. Subventionen erhålls i samband med tilldelningen. Baserat på en kurs för Bolagets aktie om 2,30 kronor, en teckningskurs om 4,60 kronor per aktie, en riskfri ränta om -0,29 procent och en volatilitet om 45 procent, har värdet per teckningsoption uppskattats till 0,27 kronor, vilket ger ett värde för samtliga teckningsoptioner om 270 000 kronor. Beräknat på basis av ovannämnda uppskattade teckningsoptionsvärde förväntas incitamentsprogrammet medföra kostnader om högst 354 834 kronor, varav 270 000 kronor avser den kontanta subventionen till deltagaren och 84 834 kronor avser sociala avgifter.

 

För ytterligare information, kontakta:

Mattias Lundin, VD

Tel: +46 (0)76 868 45 09

E-post: ml@lumito.se

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.