Avstämningsdag fastställd avseende TO3

Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO3 till Lumitos samtliga aktieägare bestämd till den 19 oktober 2020.

Styrelsen i Lumito AB (“Lumito” eller “Bolaget”) har beslutat, som tidigare meddelats i pressmeddelande den 1 oktober 2020, att ge befintliga aktieägare en möjlighet att i viss utsträckning kompensera sig för den utspädningseffekt som den nyss genomförda riktade emissionen medförde. Kompensationen innebär att befintliga aktieägare i Lumito vederlagsfritt kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO3 för varje tre (3) aktier som innehas på avstämningsdagen måndagen den 19 oktober 2020.

Sista dag för handel i Lumitos aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner för befintliga aktieägare är torsdagen den 15 oktober 2020. Första dag för handel utan rätt att erhålla teckningsoptioner är fredagen den 16 oktober 2020.

Befintliga aktieägare på avstämningsdagen kommer automatiskt att erhålla sina teckningsoptioner på sin depå eller motsvarande omkring onsdagen den 21 oktober 2020 och behöver således inte genomföra någon särskild åtgärd inför detta.

Avsikten är att teckningsoptionerna därefter skall tas upp till handel på NGM Nordic SME, vilket beräknas ske omkring den 21 oktober 2020.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att antingen (a) under perioden 3 maj 2021 till 31 maj 2021 teckna en (1) ny aktie i Bolaget för 4,45 SEK, eller (b) under perioden 1 november 2021 till 30 november 2021 teckna en (1) ny aktie i Bolaget för 5,00 SEK.

Totalt emitteras högst 24 945 070 teckningsoptioner av serie TO3 till befintliga aktieägare i Lumito. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 kan Lumito tillföras upp till cirka 72,4 MSEK, beroende på hur stor andel optioner som utnyttjas under respektive teckningsperiod. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 kommer utspädningen att uppgå till cirka 14,3 procent, beräknat på antalet aktier efter registrering av den riktade emissionen som offentliggjordes den 1 oktober 2020.

Rådgivare
G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare i samband med transaktionen. Emissionsinstitut är Aktieinvest.

Se även tidigare pressmeddelande från Lumito.

 

För ytterligare information, vänligen information kontakta:

Lumito AB (publ), VD Urban Widén, e-post: uw@lumito.se. telefon +46 704 66 31 60.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.

 

Lumito är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se