Lumito tecknar avtal med Uniogen Oy

Lumito AB och det finska bolaget Uniogen Oy har tecknat ett samarbetsavtal för produktion av Lumitos immunohistokemiska reagens-kit, SCIZYS Erbium Kit. Reagens-kitet ingår i Lumitos produkterbjudande och är baserat på uppkonverterade nanopartiklar. Lumito har sedan juni 2022 haft en avsiktsförklaring på plats, ett Letter of Intent, med Uniogen Oy (tidigare Kaivogen Oy). – Lumitos produkt […]

Lumito: Årsredovisning för 2022

Lumito AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://lumito.se/rapporter/ samt i bifogad bilaga. För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Mattias Lundine-post: ml@lumito.setel: 076-868 45 09 PDFPDF

Kallelse till årsstämma i Lumito AB (publ)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 14.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Mårtenstorget 5, 223 51 Lund. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 maj 2023, dels anmäla […]

Styrelseledamot och ledningsgruppen nyttjar teckningsoptioner av serie TO4 för motsvarande cirka 440,4 KSEK

Styrelseledamot Bengt Göran Svensson och ledningsgruppen för Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) har nyttjat 473 572 teckningsoptioner av serie TO4 (”TO4”), motsvarande ett värde om cirka 440,4 KSEK. Utöver sitt ursprungliga innehav om 149 625 TO4, övertar och tecknar Mattias Lundin (VD) ytterligare 72 875 TO4, vilket innebär att Mattias tecknar aktier för ett motsvarande värde […]

Förstudie initierad med University Hospitals Coventry and Warwickshire i UK för att detektera deposition av immunkomplex- och komplement i njurbiopsier med hjälp av Lumitos teknik

En förstudie, med syfte att undersöka möjligheterna att med Lumitos UCNP detektera deposition av immunkomplex- och komplement i njurbiopsier har inletts i samarbete med Dr Kishore Gopalakrishnans forskargrupp vid University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust i Storbritannien.   Att ta en njurbiopsi är ett invasivt ingrepp och utgör en viktig del av behandlingen av […]

Kommuniké från årsstämma i Lumito AB (publ)

Årsstämman i Lumito AB (publ) ägde rum den 27 maj 2022. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.lumito.se. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och […]

Gott resultat i avslutad förstudie med Umeå universitet där Lumitos teknik inneburit bättre möjligheter jämfört med andra immunohistokemiska metoder

  Den förstudie som vid årsskiftet inleddes tillsammans med en forskargrupp under ledning av biträdande universitetslektor Daniel Öhlund, vid Umeå universitet, har avslutats med goda resultat. Forskargruppen avsåg att kartlägga hur Lumitos UCNP-teknik (Up-Converting Nano Particles) kunde användas för att förbättra möjligheten att åskådliggöra proteinuttryck i bukspottkörtelcancer. – Med hjälp av Lumitos avbildningsteknik har vi bland […]

Årsredovisning för 2021

Lumito AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://lumito.se/rapporter/ samt i bifogad bilaga.     För ytterligare information, vänligen kontakta:   Mattias Lundin, VD Lumito e-post: ml@lumito.se www.lumito.se     Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett […]

Kallelse till årsstämma i Lumito AB (publ)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 maj 2022 kl. 10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Mårtenstorget 5, 223 51 i Lund. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset har styrelsen beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning […]

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. By clicking ”Accept”, you consent to our use of cookies. Cookie Policy.