Styrelseledamot och ledningsgruppen nyttjar teckningsoptioner av serie TO4 för motsvarande cirka 440,4 KSEK

Styrelseledamot Bengt Göran Svensson och ledningsgruppen för Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) har nyttjat 473 572 teckningsoptioner av serie TO4 (”TO4”), motsvarande ett värde om cirka 440,4 KSEK. Utöver sitt ursprungliga innehav om 149 625 TO4, övertar och tecknar Mattias Lundin (VD) ytterligare 72 875 TO4, vilket innebär att Mattias tecknar aktier för ett motsvarande värde […]

Styrelseledamöter, ledningsgruppen och de största aktieägarna i Lumito tecknar units

  Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) meddelar att medlemmar i styrelsen tillsammans med närstående, samtliga medlemmar i ledningsgruppen och Bolagets största aktieägare tecknar 191 813 units, motsvarande 3 069 008 SEK, i den pågående företrädesemissionen av units (”Företrädesemissionen”), vilken offentliggjordes och kommunicerades den 5 november 2021. Ett EU-tillväxtprospekt innehållandes fullständiga villkor för Företrädesemissionen publicerades och kommunicerades […]

Lumitos verkställande direktör tilldelas teckningsoptioner inom ramen för tidigare beslutat incitamentsprogram

  Vid extra bolagsstämma i Lumito AB (publ) den 19 augusti 2021 beslutades att införa att ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör, Mattias Lundin, innefattande en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet har fulltecknats och tilldelning har skett. Mattias Lundins förvärv av teckningsoptioner har subventioneras av bolaget i enlighet med bolagsstämmans […]

Lumitos huvudägare, VD och styrelseledamot utnyttjar samtliga sina teckningsoptioner

Lumitos storägare Cardeon Futuring Finance (ägs till 40% av Masoud Khayyami), Lumitos VD Stefan Nilsson samt styrelsemedlem Ulf Bladin utnyttjar sina samtliga teckningsoptioner TO2 för teckning av aktier i Lumito AB i det första inlösenfönstret. Detta omfattar totalt 2 130 000 teckningsoptioner.  Stefan Nilssons totala aktieinnehav privat och via bolag uppgår därefter till 1 314 643 aktier. Cardeon […]