Årsstämma i Lumito AB (publ) den 7 maj 2024

Årsstämman i Lumito AB (publ) ägde rum den 7 maj 2024. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.lumito.se. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och […]

Årsstämma i Lumito AB (publ) den 25 maj 2023

Årsstämman i Lumito AB (publ) ägde rum den 25 maj 2023. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.lumito.se. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och […]

Kommuniké från årsstämma i Lumito AB (publ)

Årsstämman i Lumito AB (publ) ägde rum den 27 maj 2022. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.lumito.se. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och […]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lumito AB (publ)

  Extra bolagsstämma i Lumito AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum onsdagen den 24 november 2021. Mot bakgrund av den situation som råder till följd av covid-19 genomfördes extra bolagstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på Bolagets hemsida, www.lumito.se. Samtliga beslut som den extra bolagsstämman fattade överensstämmer med […]

Extra bolagsstämma i Lumito AB (publ)

Extra bolagsstämma i Lumito AB (publ) ägde rum torsdagen den 19 augusti 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes extra bolagstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.lumito.se. Samtliga beslut som den extra bolagsstämman fattade överensstämmer med de […]

Kommuniké från årsstämma i Lumito AB (publ) den 27 maj 2021

Årsstämman i Lumito AB (publ) ägde rum den 27 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.lumito.se. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för […]

Lumito AB (publ): Årsstämma 2020

Årsstämma i Lumito AB (publ) ägde rum i Lund den 27 maj 2020. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning m.m. Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019. Styrelsen och den […]

Lumito AB (publ) årsstämma 2019

Vid årsstämma i Lumito AB (publ), som hölls i Lund den 4 juni 2019, fattades följande beslut.   Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning m.m. Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2018. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Vidare lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2018. Val av […]

Styrelsens justerade förslag till emissionsbemyndigande

  Styrelsen i Lumito AB (publ) har beslutat att justera sitt förslag under punkten 10 på dagordningen inför årsstämman den 4 juni 2019. Justeringen innebär att följande skrivning utgår: ”Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 11 200 000 aktier.” Syftet med justeringen är att bemyndigandet ska rymmas inom […]

Kommuniké från extra bolagsstämma Lumito AB (publ) 2019-04-25

Vid extra bolagsstämma i Lumito AB (publ) den 25 april 2019 fattades följande beslut: Punkt 7 – Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units) Styrelsen för Lumito AB (publ) har, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om företrädesemission av högst 28 533 729 aktier och 28 […]