Teckningsoptioner av serie TO4 tecknades till cirka 75,4 procent och Lumito AB (publ) tillförs cirka 46,2 MSEK

Lumito AB (publ) (”Lumito” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4, vilka emitterades i samband med en företrädesemission under det fjärde kvartalet 2021. Totalt nyttjades 49 729 117 teckningsoptioner av serie TO4, motsvarande cirka 75,4 procent av utestående teckningsoptioner, för teckning av 49 729 117 aktier till en teckningskurs om […]

Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4 i Lumito AB (publ) har fastställts till 0,93 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds imorgon den 23 augusti

Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med en företrädesemission under det fjärde kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie TO4. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO4 fastställdes till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under […]

Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4

I december 2021 genomförde Lumito AB (”Lumito” eller ”Bolaget”) en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO4 som emitterats som en del av Företrädesemissionen på NGM Nordic SME är den 17 januari 2022. Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO4 är den 31 augusti 2022. Teckningsoptionerna av […]

Lumito genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DENNA INFORMATION SKULLE STÅ I STRID MED GÄLLANDE LAGAR OCH REGLER. Lumito AB (publ) ("Lumito" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission […]

Lumito offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.   Lumito AB (publ) ("Lumito" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående […]

Lumito föreslår en 80 procent säkerställd företrädesemission av units om cirka 69 MSEK

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Styrelsen för Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att föreslå att extra bolagsstämma i Bolaget den 24 november […]

Avstämningsdag fastställd avseende TO3

Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO3 till Lumitos samtliga aktieägare bestämd till den 19 oktober 2020. Styrelsen i Lumito AB (“Lumito” eller “Bolaget”) har beslutat, som tidigare meddelats i pressmeddelande den 1 oktober 2020, att ge befintliga aktieägare en möjlighet att i viss utsträckning kompensera sig för den utspädningseffekt som den nyss genomförda […]

Lumito har genomfört en riktad emission om cirka 45 MSEK samt emitterar och tilldelar teckningsoptioner till befintliga aktieägare

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Lumito AB (publ) (”Lumito” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 4 000 000 units bestående av 12 000 000 […]

Teckning av LUMITO TO2 tecknad till totalt 99,3 procent

Lumito AB (publ) (”Lumito”) har den 30 maj avslutat den andra och sista teckningsperioden för teckningsoptionen Serie 2 TO2. Totalt har 99,3 procent tecknats, varav 28 procent i det sista teckningsfönstret till lösenpris 1,55 SEK per aktie. Totalt i de två teckningsperioderna har 15 365 753 nya aktier tecknats och Lumito därmed tillförts totalt ca 22,7 MSEK före emissionskostnader varav […]

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. By clicking ”Accept”, you consent to our use of cookies. Cookie Policy.