Lumito Arrow right Arrow right

Nu ser vi tillsammans fram emot genom- förandet av valideringen, beviljandet av CE-märkning under nästa år – en milstolpe före marknadslansering – samt fortsatta diskussioner med industriella aktörer avseende potentiella framtida samarbeten.
Urban Widén, tf VD Lumito

Lumitos långsiktiga vision är att erbjuda marknaden för digital vävnadsdiagnostik en produkt som frigör resurser, ökar precisionen och minimerar mänskliga felmarginaler vid diagnostiseringen av cancerindikationer. Tekniken möter marknadens ökade krav; ger förutsättningar för en väsentligt förbättrad vävnadsdiagnostik genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Vår teknik erbjuder helt nya förutsättningar att söka efter flera sjukdomsvariationer i samma vävnadssnitt, så kallad multiplexing, samt möjliggör automatisering och digital analys.

Under det tredje kvartalet har den slutliga produktoptimeringen genomförts i egen regi för att bygga upp intern kompetens och kapacitet att fortsätta utvecklingen och förvaltning av nuvarande och kommande produkter. Lumitos Senior Chemical Engineer, Matthias Mickert, har tillsammans med vår samarbetspartner ImaGene-IT AB, fokuserat på att optimera Lumitos reagenser för applicering av markörer på sjuk vävnad. Detta arbete har varit framgångsrikt.

Arbetet med att knyta rådgivare till bolaget inom kärnområdet patologi innebar bland annat att vi under perioden presenterade Björn Isfoss som en av Lumitos rådgivare. Björn Isfoss har visat ett stort engagemang i bolaget och besitter en stark tilltro till tekniken och vår produkts anpassning till marknadens behov.

I augusti nåddes vi av det tragiska beskedet att vår kollega och Lumitos VD Stefan Nilsson hastigt avlidit i samband med motionsträning. I ett extrainsatt styrelsemöte beslutades att jag skulle tillträda som tillförordnad VD och Henrik Ljung, Lumitos finanschef, som vice VD. Det var en extraordinär situation där hela teamet sörjde Stefan samtidigt som arbetet måste fortgå. Mitt omedelbara fokus var att lära känna teamet och stötta, i såväl sorg som arbete.

Under perioden har två av bolagets patent för vävnadsdiagnostik beviljats i Europa. Patenten innefattar specifikt det applikationsområde inom vilket Lumito ska lansera sin första produkt. Kännedomen om Lumitos potential ökar bland bolag verksamma inom digital patologi och bolaget har kontaktats av ledande företag inom hälsoteknik och diagnostik. Processen för diskussioner med framtida samarbetspartners har påbörjats.

En stor del av min första tid som nytillträdd tillförordnad VD lades på den riktade nyemissionen som genomfördes genom ett så kallat accelererat book building- förfarande den 1 oktober 2020. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen. Vederlagsfria teckningsoptioner emitterades och tilldelades till befintliga aktieägare. Likviden kommer bland annat att användas för att stärka organisationen och den interna kompetensen inför en kommande lansering samt vidareutveckling av nästa generations scanner och reagenser från Lumito.

Jag vill tacka alla i Lumitos team för deras arbete under denna speciella period. Nu ser vi tillsammans fram emot valideringen av vår produkt i slutet av året, beviljandet av CE- märkning nästa år – en milstolpe före marknadslansering. Vi ser också fram emot fortsatta diskussioner med industriella aktörer avseende potentiella framtida samarbeten som volymtillverkning och distribution, ett arbete som redan har inletts.

Lund den 3 november 2020

Urban Widén
tf VD Lumito