Lumito Arrow right Arrow right

“Vi har levererat resultat som motsvarat de förväntningar som funnits i uppsatta och kommunicerade planer. Med de goda initiala resultaten från utvecklingsfas 2 ser jag fram emot utvärderingen av valideringen av vår produkt i beviljandet av CE-märkning under 2021 – en milstolpe före marknadslansering.

Urban Widén, tf VD Lumito

Lumitos långsiktiga vision är att erbjuda marknaden för digital vävnadsdiagnostik en produkt som frigör resurser, ökar precisionen och minimerar mänskliga felmarginaler vid diagnostiseringen av cancerindikationer. Tekniken möter marknadens ökade krav, ger förutsättningar för en väsentligt förbättrad vävnadsdiagnostik genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Vår teknik erbjuder helt nya förutsättningar att söka efter flera sjukdomsvariationer i samma vävnadssnitt, så kallad multiplexing, samt möjliggör digital analys och automatisering.

Kapitalbasen förstärktes i oktober genom en riktad nyemission om 45 MSEK, där även befintliga aktieägare kompenserades för den utspädningseffekt som den riktade emissionen medförde. Likviden kommer bland annat att användas för att stärka organisationen och den interna kompetensen inför en kommande lansering samt vidareutveckling av nästa generations scanner och reagenser från Lumito.

Vårt tekniska team har förstärkts och Lars Lindgren, som tidigare varit konsult hos oss har anställts som Project Manager och Advisor och även tagit plats i ledningsgruppen. Vi planerar dessutom för ytterligare nyanställningar under 2021.

Årets fjärde och sista kvartal har präglats av en mycket intensiv fas. Den uppdaterade hårdvaran, scannern, är på plats och all funktionalitet i den nya mjukvaran är implementerad. Vår produkt har fått sin slutliga kommersiella design och vi har genomfört flera valideringsarbeten ute på klinikerna. Arbetet med att finjustera tekniken fortskrider och i detta arbete har vi stor tilltro till våra olika rådgivare där vi rekryterat flera namnkunniga patologer och onkologer till bolaget. Björn Isfoss är en av dessa, han har visat ett stort engagemang i bolaget och besitter en stark tilltro till tekniken och vår produkts anpassning till marknadens behov.

Marknaden för vävnadsprover ökar stadigt beroende på ökad genomsnittlig levnadsålder och därmed ökad sjuklighet men också på grund av de mer precisa diagnossvar som krävs av nya individanpassade behandlingsmetoder. Samtidigt är bristen på patologer som kan analysera vävnadsproverna stor vilket leder till allt längre ledtider vid analys. Träffsäkerheten vid patologernas analys av vävnadsprover baserat på dagens metoder är otillfredsställande och behovet av förbättringar av avbildningarna och analyserna är stort.

Vi har levererat resultat som motsvarat de förväntningar som funnits i uppsatta och kommunicerade planer. Med de goda initiala resultaten från utvecklingsfas 2 ser jag fram emot utvärderingen av valideringen av vår produkt i beviljandet av CE-märkning under 2021 – en milstolpe före marknadslansering. Jag ser också fram emot fortsatta diskussioner med industriella aktörer avseende potentiella framtida samarbeten som volymtillverkning och distribution, ett arbete som inleddes under slutet av 2020. Efter periodens slut har vi meddelat att processen för notering av våra aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market har påbörjats.

Det har varit fantastiska månader. Intensiva? Javisst! Jag är stolt över vad teamet har åstadkommit. Jag önskar dock att det varit under trevligare omständigheter, än under bolagets tidigare VD och vår kollega Stefan Nilssons hastiga frånfälle, som jag fått förmånen att lära känna alla medarbetare lite närmare.

Jag kommer att lämna över stafettpinnen till min efterträdare, Mattias Lundin som tillträder som VD den 8 mars. Själv ska jag återgå till en roll i styrelsen. Mattias kommer att bidra med erfarenhet från flera olika kommersiella roller. Han är en lagspelare med en stark meritlista när det gäller att bygga framgångsrika team och global expansion för ny teknolog. Detta bådar gott för Lumitos fortsatta resa!

Lund i februari 2021

Urban Widén
tf VD Lumito