Lumito Arrow right Arrow right

”Lumito är specialiserat inom digital patologi och utvecklar en avancerad medicinskteknisk produkt. Genom den egenutvecklade och patenterade teknologin vill vi ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården.”

 

Mattias Lundin
VD Lumito AB (publ)

Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider.

Jag tillträdde som VD för Lumito den 8 mars och håller fortfarande på med analys för att skapa mig en bild av bolaget, av tekniken, av produktutvecklingen och inte minst av våra förutsättningar och affärsmöjligheter för att skapa ett så attraktivt bolag och en så konkurrenskraftig produkt som möjligt. Ambitionen är att vår produkt ska vara robust, konkurrenskraftig och värdeskapande för patologer, patienter, sjukvård samt aktieägare när den introduceras på marknaden.

Vi är ett attraktivt bolag med ett flertal affärsmöjligheter och möjliga affärsmodeller. Vår produkt erbjuder återkommande intäktskällor, vilket är en stark fördel vid en framtida kommersialisering. Vi har en avancerad och komplex medicinskteknisk produkt som består av en hårdvara – scannern, mjukvara med sin avancerade bildteknik och slutligen våra reagenser – UCNP.

Efterfrågan är stor inom patologin på samstämmiga och snabbare analyssvar.

Sjukvården driver på för sänkta kostnader och kortare tid från biopsi till cancerbehandling. Vår produkt har inte några direkta konkurrenter och den möter marknadens behov.

Den totala marknaden för vävnadsdiagnostik är mycket stor, en miljardmarknad i amerikanska dollar och förväntas växa mellan 5–10 procent årligen (olika källor visar olika marknadsdata och tillväxt). Digital patologi har en ännu kraftigare tillväxt och vinner allt mer mark globalt och inte minst i Europa. ”Digital patologi ger visserligen större geografisk frihet, men diagnostekniska problem kvarstår, som Lumito har lösningen på”, säger Björn Isfoss, som bland annat är chefspatolog på Unilabs Norge och Lumitos rådgivare.

Behovet att ställa snabba och exakta svar ställer höga tekniska krav på vår produkt att möta marknadens behov och de utmaningar som patologin står inför. Vi kommer att kunna erbjuda vävnadsbilder med hög precision och kontrast som möjliggör snabbare och mer tillförlitlig bedömning och därmed sannolikt tidigare och mer effektiv behandling av patienten, vilket även Isfoss intygar.

De senaste veckorna har vi diskuterat flera applikationsområden vilka vi gärna vill undersöka närmare för att se om det finns möjlighet att fortsätta att utveckla produkten och uppgradera med ytterligare applikationer. När vi lyckas med detta kan vi erbjuda marknaden en ännu konkurrenskraftigare produkt, som skapar fler mervärden.

Lumito har arbetat med fortsatt utveckling och verifiering av produkten under det gångna kvartalet och ämnar fortsätta det viktiga arbetet under 2021. När bolaget nu siktar på CE-märkning enligt den nya IVDR förordningen så tar det mera tid och en s k notified body, ett oberoende granskningsföretag, måste bli involverat.  Företagets bedömning är därför att vi inte kommer att nå en CE-märkning 2021 som tidigare kommunicerats som ambition.

Vår metod har flera potentiella användningsområden, men vi har i första hand valt att fokusera på digital patologi. Som i all medicinteknisk produktutveckling så stöter vi på en del utmaningar som Lumitos team och utvecklingspartner The Technology Partnership TTP plc., löser. Vi fortsätter att stärka organisationen, nu senast med en senior mjukvaruingenjör. Ytterligare rekryteringar finns med i planen. Dessutom har vi flyttat till nya lokaler under kvartalet som innebär plats för vårt eget laboratorium och möjlighet till effektivare utveckling.

 

Kommentarer på händelser under januari och februari

Under årets första kvartal har bolaget både inlett och avbrutit en process för notering av bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market. Anledningen till att processen avbröts och att Lumito formellt drog tillbaka ansökan om avnotering från NGM Nordic SME var bland annat mot bakgrund av de frågor avseende bolagets informationsgivning som uppkom i februari. Det arbete som medarbetarna och min företrädare Urban Widén lade ner är dock inte förgäves, utan processen har bara skjutits fram.

Jag följde de skriverier som förekom i media, som bolaget drabbades av i februari, och som satte fart på ryktesspridning och spekulationer. Som jag nämnt tidigare tycker jag det är beklagligt att diskussionerna mellan de inblandade parterna pågick i medierna. För mig är det tydligt att ett samarbetes viktighet och dignitet bedöms olika om man är ett mindre utvecklingsbolag som Lumito eller ett betydligt större etablerat företag.

Situationen som uppstod har orsakat oro bland våra aktieägare vilket jag beklagar. Till våra aktieägare vill jag säga – arbetet på Lumito pågår och fortgår precis som före skriverierna. Under kvartalet har vi arbetat med och förberett en ny patentansökan. Vi har fått produktnamnet Acri™ registrerat som varumärke. Produktnamnet innefattar både scanner och reagenser. Det är våra kreativa medarbetare som under en workshop förra året kom fram med det vinnande förslaget Acri. Acri™ är latin och betyder skarp och kan användas både som ett adjektiv – till exempel skarp, markerade, distinkt, intelligent och som ett substantiv – till exempel skarpsynthet såsom klarsynthet och insikt. Namnet Acri™ speglar Lumitos vävnadsbilder. De är skarpa och tydliga, fria från störande bakgrundsbrus.

Slutligen, vi har en väldigt bra, skarp produkt, precis som varumärket antyder. Men bra kan alltid bli bättre.

Vår interna verifiering fortsätter och i den avancerade produktutveckling görs justeringar och adaptioner för att skapa en bred, attraktiv och så konkurrenskraftig produkt som möjligt. Dessutom måste bolaget möta de regulatoriska kraven som finns i den nya IVDR förordningen som har till uppgift att ytterligare säkerställa lämpliga, säkra och effektiva diagnostiska produkter inom EU.

Vi är på god väg och har definitivt fått bra indikationer på teknologin och produktens förträfflighet. Medarbetarna jobbar målinriktat och intensivt för att komma vidare mot målet, men vi är inte redo för CE-märkning och lansering ännu. Lumito ska långsiktigt bli starkt, framgångsrikt och skapa värde inom sjukvården såväl som för aktieägare.

 

Lund den 28 april 2021

Mattias Lundin
VD Lumito AB (publ)